伤城文章网 > 保健养生 > 《道德经》全文+拼音+注释(免费)

《道德经》全文+拼音+注释(免费)


道 德 经
《老子》第一章

dào 道 wú 无 ɡù 故 jiǎo 徼 cǐ 此 xuán 玄

kě 可 mínɡ 名 chánɡ 常

dào 道 tiān 天 wú 无

, dì 地 ,

fēi chánɡ dào mínɡ kě mínɡ 非 常 道 。 名 可 名 , zhī shǐ yǒu mínɡ wàn wù zhī 之 始 ; 有 名 万 物 之 yù yǐ ɡuān qí miào chánɡ yǒu 欲 以 观 其 妙 ; 常 有

fēi chánɡ mínɡ 非 常 名 。 mǔ 母 。 yù yǐ ɡuān , 欲 以 观

qí 其

。 liǎnɡ zhě t?nɡ chū ?r yì mínɡ t?nɡ w?i zhī xuán xuán zhī 两 者 , 同 出 而 异 名 , 同 谓 之 玄 。 玄 之 zh?nɡ miào zhī m?n , 众 妙 之 门 。

y?u 又

【解释】 道,可以说出来的,就不是永恒的道;名,可以叫出来的,就不是永恒的名。无,是天地原始 的名字;有,是产生万物的名字。所以常从“无”中,去观察道的奥妙。常从“有”中,去观察道的运行。 这两者是同一个来源,只是名称不同。都可说是含义深远。深远再深远,就是一切奥妙的总门。

《老子》第二章

tiān 天 w?i 为 yǒu 有 yínɡ 盈 shì 是 wù 物 ch?nɡ 成

xià jiē zhī měi 下 皆 知 美 shàn sī bú 善 , 斯 不 wú xiānɡ shēnɡ 无 相 生 , yīn shēnɡ xiānɡ , 音 声 相 yǐ sh?nɡ r?n chù 以 圣 人 处 zu? ?r fú shǐ 作 而 弗 始 ?r bù jū 而 不 居 。

zhī 之 shàn 善 nán 难 h? 和 wú 无

w?i měi sī ? yǐ jiē zhī shàn zhī 为 美 , 斯 恶 已 。 皆 知 善 之 yǐ 已 。 yì xiānɡ ch?nɡ chánɡ duǎn xiānɡ xínɡ ɡāo xià xiānɡ 易 相 成 , 长 短 相 形 , 高 下 相 qián h?u xiānɡ suí h?nɡ yě , 前 后 相 随 。 恒 也 。 w?i zhī shì xínɡ bù yán zhī jiào wàn 为 之 事 , 行 不 言 之 教 ; 万 shēnɡ ?r fú yǒu w?i ?r fú shì ɡōnɡ , 生 而 弗 有 , 为 而 弗 恃 , 功 fū w?i fú jū shì yǐ bù qù 夫 唯 弗 居 , 是 以 不 去 。

【解释】 天下都知道美的就是美的, 就是因为有丑的了。都知道善的就是善的,就是因为有恶的了。 所以,有和无互助产生,难和易互相形成,长和短互相包容,高和下互相包容,音和声互助谐和,前和后 互助跟从。因此,圣人以无为处理事务,实行无言的教导,万物自己发生变化而不为它开头。生长了万物, 而不据为己有,抚育了万物而不自恃己能,成功了而不居功。正是因为不居功,所以功绩不会失去。

《老子》第三章

bù shànɡ xián shǐ mín bú 不 尚 贤 , 使 民 不 mín bù w?i dào bú jiàn 民 不 为 盗 ; 不 见 shì yǐ sh?nɡ r?n zhī zhì 是 以 圣 人 之 治 , qiánɡ qí ɡǔ chánɡ shǐ , 强 其 骨 。 常 使 bù ɡǎn w?i yě w?i wú 不 敢 为 也 。 为 无

zhēnɡ 争 kě 可 xū 虚 mín 民 w?i 为

; yù 欲 , qí xīn 其 心 , wú zhī wú 无 知 无 z? wú , 则 无

bù 不

ɡuì 贵 shǐ 使

nán d? zhī hu? shǐ 难 得 之 货 , 使 mín xīn bù luàn 民 心 不 乱 。 shí qí fù ru? qí zhì 实 其 腹 , 弱 其 志 yù shǐ fū zhì zhě 欲 。 使 夫 智 者 bù zhì 不 治 。

【解释】 不推崇有才能的人,免得人民竞争,不珍视难得的货物,不让看到人民去当盗贼。不让看到可 以引起贪欲的事物,使民心不被扰乱。因此圣人治理天下,使天下人心里空空的,吃得饱饱的,没有争强 逞能的志向, 身体棒棒的, 经常使人民没有心智和欲望使那些有心智的人也不敢妄为。 用无为的原则办事, 就没有办不成的事。

《老子》第四章

dào chōnɡ 道 冲 , zōnɡ zhàn 宗 ; 湛 dì zhī xiān 帝 之 先

?r y?nɡ zhī 而 用 之 xī sì 兮 , 似 。

hu? 或 hu? 或

bù yínɡ 不 盈 cún 存 。

。 wú 吾

yuān xī sì 渊 兮 , 似 bù zhī shuí zhī 不 知 谁 之

wàn 万 zǐ 子

wù 物

zhī 之 xiànɡ , 象

【解释】 道是空虚的,而作用却是没有穷尽的。深远的很呐,好象是万物的宗主。挫灭锐气,解脱纠纷, 涵蓄光亮,混同垢尘。幽隐的很呐,似亡而实存。我不知道它是从哪里产生的,有天帝之前就有它。

《老子》第五章

tiān dì bù r?n 天 地 不 仁 , yǐ bǎi xìnɡ w?i chú 以 百 姓 为 刍 tiān dì zhī jiān 天 地 之 间 , ?r yù chū 而 愈 出 。 duō yán shù qi?nɡ 多 言 数 穷 ,

yǐ 以 ɡǒu 狗 qí 其

wàn 万 。 y?u 犹

wù 物

w?i 为

chú 刍

ɡǒu 狗

sh?nɡ r?n ; 圣 人

bù 不

r?n 仁tu? 橐

yu? 龠

hū 乎xū 虚

?r 而

bù 不

qū 屈d?nɡ 动

bù 不

rú shǒu zhōnɡ 如 守 中 。

【解释】 天地无所谓仁慈,任凭万物自生自灭;圣人无所谓仁慈,任凭百姓自生自灭。天地之间不正象 个风箱吗?虽然空虚,但不短缺,越拉动它风量越多。说的多了就行不通了,还不如保持适中的态度。

《老子》第六章

ɡǔ sh?n bù 谷 神 不

sǐ 死shì w?i xuán pìn 是 谓 玄 牝

xuán pìn zhī m?n 。 玄 牝 之 门shì w?i tiān 是 谓 天

dì 地

ɡēn 根

mián mián ru? cún 。 绵 绵 若 存

y?nɡ zhī , 用 之

bù 不

qín 勤【解释】 空虚是永恒存在的,这叫做深奥的母性。深奥的母性。是天地的根源。它连绵不断地存在着, 其作用无穷无尽。

《老子》第七章

tiān chánɡ dì 天 长 地 zì shēnɡ 自 生 , shì yǐ sh?nɡ 是 以 圣 fēi yǐ 。 非 以

jiǔ 久 ɡù 故 r?n 人 qí 其

。 n?nɡ 能 h?u 后 wú 无

tiān dì suǒ 天 地 所 chánɡ shēnɡ 长 生 。 qí shēn ?r 其 身 而 sī xi? 私 邪 ?

yǐ n?nɡ chánɡ qiě jiǔ zhě 以 能 长 且 久 者yǐ 以

qí 其

bù 不

shēn xiān wài qí shēn ?r shēn cún 身 先 ; 外 其 身 而 身 存 ɡù n?nɡ ch?nɡ qí sī 故 能 成 其 私 。

【解释】 天长地久。天长地久所以能够长期存在,因为它生存不是为自己,所以能够长久生存。因此圣 人把自己放在后面,反而站在前面,把自己置之度外反而得到保全。这不正是它不自私吗?所以能达到自 私的目的。

《老子》第八章

shànɡ 上 zhī 之 jū 居 shàn 善 wú 无

shàn ru? shuǐ shuǐ shàn lì wàn wù ?r 善 若 水 。 水 善 利 万 物 而 suǒ ? ɡù jǐ yú dào 所 恶 , 故 几 于 道 。 shàn dì xīn shàn yuān yǔ shàn r?n 善 地 , 心 善 渊 , 与 善 仁 zhì shì shàn n?nɡ d?nɡ shàn shí 治 , 事 善 能 , 动 善 时 。 y?u 尤 。

bú zhēnɡ 不 争 ,

chù zh?nɡ r?n 处 众 人

, fū 夫

yán shàn xìn zh?nɡ 言 善 信 , 政 w?i bú zhēnɡ ɡù 唯 不 争 , 故

【解释】 最上等的善要象水一样。水善于滋润万物而不与之争夺,停留在众人讨厌的低洼低方,所以最 接近道。居住在善于选择地方,存心善于保持深沉,交友善于真诚相爱,说话善于遵守信用,为政善于有 条有理,办事善于发挥能力,行动善于掌握时机。正因为他与事无争,所以才不会招惹怨恨。

《老子》第九章

chí 持 bǎo 保 jīn 金 jiù 咎

?r yínɡ zhī 而 盈 之bù 不

rú 如

qí 其

yǐ 已

chuāi ?r ; 揣 而

ruì zhī 锐 之bù 不

kě chánɡ 可 长

。 yù mǎn tánɡ m? zhī n?nɡ shǒu fù ɡuì ?r jiāo 玉 满 堂 , 莫 之 能 守 ; 富 贵 而 骄 , ɡōnɡ suì shēn tuì tiān zhī dào yě 。 功 遂 身 退 , 天 之 道 也 。

zì 自

yí 遗

qí 其

【解释】 端的满满的,不如适可而止。磨的尖尖的,锐利难保长久。金玉满堂,不可能长期守住。因富

贵而产生骄傲,就会给自己带来灾害。成功了就急流勇退,这才合乎自然的道理。

《老子》第十章

zǎi 载 rú 如 zhì 治 mínɡ 明

yínɡ 营 yīnɡ 婴 mín 民 bái 白

bào yī 抱 一 , hū dí 乎 ? 涤 n?nɡ wú w?i , 能 无 为 sì dá n?nɡ 四 达 , 能

p? 魄 ?r 儿

n?nɡ 能 chú 除 hū 乎 wú 无

wú lí hū zhuān qì zhì r?u n?nɡ 无 离 乎 ? 专 气 致 柔 , 能 xuán jiàn n?nɡ rú cī hū ài ɡu? 玄 鉴 , 能 如 疵 乎 ? 爱 国 tiān m?n kāi h? n?nɡ w?i cí hū ? 天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎 ? zhī hū 知 乎 ?

【解释】 精神与形体合一,能不分离吗?聚集精气达到柔顺,能象婴儿吗?洗清杂念,深入内省,能没 有缺点吗?爱民治国,能不耍小聪明吗?五官与外界接触,能甘于示弱吗?什么都明白,能不妄为吗?生 长万物养育万物,生长万物而不据为己有,养育万物而自己无所仗恃,统领万物而不自居为,主宰,这就 是最深远的德。

《老子》第十一章

sān 三 shān 埏 záo 凿 ɡù 故

shí fú ɡ?nɡ yī ɡǔ 十 辐 , 共 一 毂 , zhí yǐ w?i qì dānɡ qí 埴 以 为 器 , 当 其 hù yǒu yǐ w?i shì dānɡ 户 牖 以 为 室 , 当 yǒu zhī yǐ w?i lì wú 有 之 以 为 利 , 无

dānɡ qí wú yǒu chē zhī y?nɡ 当 其 无 , 有 车 之 用 wú yǒu qì zhī y?nɡ 无 , 有 器 之 用 。 qí wú yǒu shì zhī y?nɡ 其 无 , 有 室 之 用 。 zhī yǐ w?i y?nɡ 之 以 为 用 。【解释】 三十根条幅集中在车毂的周围,车毂中间有了穿轴的空洞(无) ,才有车的作用。揉抟粘土作 器具,当器具中有空虚的地方才有器具的作用。开凿门窗建造房屋,当房屋中有空虚的地方才有房屋的作 用。所以“有”只提供条件, “无” (空虚)才起到作用。

《老子》第十二章

wǔ 五 r?n 人 zhī 之 shì 是

s? lìnɡ r?n mù mánɡ wǔ 色 令 人 目 盲 ; 五 kǒu shuǎnɡ chí chěnɡ tián li? 口 爽 ; 驰 骋 畋 猎 hu? lìnɡ r?n xínɡ fánɡ 货 , 令 人 行 妨 。 yǐ sh?nɡ r?n w?i fù bù w?i 以 圣 人 为 腹 不 为

yīn lìnɡ r?n 音 令 人 lìnɡ r?n , 令 人

ěr l?nɡ wǔ 耳 聋 ; 五 xīn fā kuánɡ 心 发 狂 ;

w?i lìnɡ 味 令 nán d? 难 得

mù 目ɡù 故

qù 去

bǐ 彼

qǔ 取

cǐ 此【解释】 五光十色,使人眼花;过多的乐声是人耳聋;过多的美味使人口伤;纵情的起马打猎,是人心 放荡发狂;保存珍贵的东西使人提心吊胆。因此圣人只为吃饱,不贪求耳目的享受,所以要抛弃那些取得 这些。

《老子》第十三章

chǒnɡ rǔ 宠 辱 chǒnɡ ? 宠 chǒnɡ rǔ 宠 辱 h? w?i 何 谓 wú yǒu 吾 有 ɡù ɡuì 故 贵 w?i tiān 为 天

ru? 若 w?i 为 ru? 若 ɡuì 贵 shēn 身 yǐ 以 xià 下

jīnɡ 惊 , xià 下 , jīnɡ 惊 。 dà huàn 大 患 jí , 及 shēn w?i 身 为 ru? , 若

ɡuì 贵 d? 得

dà huàn ru? shēn 大 患 若 身 。 zhī ru? jīnɡ shī 之 若 惊 , 失

h? 何 zhī 之

w?i chǒnɡ rǔ 谓 宠 辱 ru? jīnɡ 若 惊 ,

ru? jīnɡ 若 惊 shì w?i 是 谓

ru? 若 wú 吾 tiān 天 kě 可

shēn wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě 身 ? 吾 所 以 有 大 患 者 wú shēn wú yǒu h? huàn 无 身 , 吾 有 何 患 ? xià ru? kě jì tiān xià ài 下 , 若 可 寄 天 下 ; 爱 tuō tiān xià 托 天 下 。w?i 为

yǐ shēn 以 身

【解释】 受到宠爱或污辱都感到惊恐,重视身体就象重视大的祸患。为什么说受到宠爱或污辱都感到惊 恐呢?受宠本来就是卑下的,得到它当然惊恐,失去它也感到惊恐,这就叫做宠辱若惊。什么叫做重视己 身就象重视大的祸患?我之所以会有大的祸患,是因为我有个身体,如果我没有这个身体,我还有什么祸 患呢?所以能够以贵己身的态度去对待天下,才可以把天下交付给他;能够以爱己身的态度去对待天下, 才可以把天下委托给他。

《老子》第十四章

zhī 之 b? ; 搏 ɡù , 故 sh?nɡ sh?nɡ 绳 绳 wú , 无 suí zhī 随 之 zhí ɡǔ 执 古 w?i dào 谓 道

shì 视

bú jiàn mínɡ yuē 不 见 , 名 曰 zhī bù d? mínɡ 之 不 得 , 名 hùn ?r w?i yī 混 而 为 一 。 xī bù kě mínɡ 兮 不 可 名 , wù zhī xiànɡ shì 物 之 象 , 是 bú jiàn qí h?u 不 见 其 后 。 zhī dào yǐ yù 之 道 , 以 御 jì 纪 。

yí 夷 yuē 曰 qí 其 fù 复 w?i 谓

tīnɡ zhī bù ; 听 之 不 wēi cǐ sān 微 。 此 三 shànɡ bù jiǎo 上 不 皎 , ɡuī yú wù 归 于 物 。 hū huǎnɡ yínɡ 惚 恍 。 迎

w?n 闻 zhě 者 qí 其 shì 是 zhī 之

, bù 不 xià 下 w?i 谓 bú 不

mínɡ yuē xī 名 曰 希 kě zhì ji? 可 致 诘 bù m?i 不 昧 。 wú zhuànɡ zhī zhuànɡ 无 状 之 状 jiàn qí shǒu 见 其 首 ,

jīn 今

zhī 之

yǒu 有

n?nɡ zhī 。 能 知

ɡǔ 古

shǐ 始shì 是

【解释】 看它看不见,叫做“夷” ,听它听不到,叫做“希” ,摸它摸不着,叫做“微” ,这三种现象, 无法追究。因为它们是混为一体的。它上面并不光亮,下面也不阴暗,它连绵不绝,难以形容,复回归于 没有物体的状态。这叫做没有形状的形状,没有物形的形象,就叫做“恍惚” 。迎着它看不见它的头,跟 着它看不见它的尾,拿着古时的道理来驾御今天的事物,能认识古时的道理,才可以说认识道的规律。

《老子》第十五章

ɡǔ zhī shàn 古 之 善 fū w?i bù 夫 唯 不 sh? chuān 涉 川 ; huàn xī ; 涣 兮 qí ru? , 其 若 hǎi hún 海 ; 浑 shú n?nɡ ? 孰 能 yínɡ fū 盈 。 夫

w?i 为 kě 可 y?u 犹

dào zhě 道 者 shí 识 , xī 兮 , qí ru? , 其 若 ɡǔ hùn 谷 ; 混 xī ru? 兮 , 若 ān yǐ d?nɡ 安 以 动 w?i bù yínɡ 唯 不 盈

, ɡù 故 ru? 若 línɡ 凌 xī 兮 wú 无 zhī 之 ,

wēi 微 qiánɡ 强 w?i 畏 shì 释 , zhǐ 止 xú 徐 ɡù 故

miào xuán tōnɡ 妙 玄 通 , w?i zhī r?nɡ 为 之 容 : sì lín yǎn 四 邻 ; 俨 dūn xī ; 敦 兮 , qí ru? zhu? 其 若 浊 ; shú n?nɡ zhu? 。 孰 能 浊 shēnɡ bǎo cǐ 生 ? 保 此 n?nɡ bì ?r xīn 能 蔽 而 新

shēn bù 深 不 yù xī 豫 兮 xī 兮 , qí ru? 其 若 dàn xī 澹 兮 yǐ jìnɡ 以 静 dào zhě 道 者 ch?nɡ 成 。

shí 识 。 ru? dōnɡ , 若 冬 qí ru? k? 其 若 客 pǔ kuànɡ xī 朴 ; 旷 兮 qí ru? , 其 若 zhī xú qīnɡ 之 徐 清 bù yù , 不 欲

kě 可

【解释】 古时善于为士的人,细微深远而通达,深远得难以认识。正因为难以认识,只能勉强加以形容: 谨慎啊,象冬天趟水过河,警惕啊,象害怕四邻围攻,恭敬啊,象当客人,和蔼啊,象冰将融化,朴质啊, 象为雕琢的素材,空旷啊,象深山幽谷,浑厚啊,象江河的浑水,谁能使浑水不浑?安静下来就会慢慢澄 清。谁能长久保持安定?变动起来就会慢慢打破安定,保持此道的人不会自满。正因为不自满,所以能去 旧换新。

《老子》第十六章

xū jí shǒu jìnɡ dǔ wàn 虚 极 , 守 静 笃 。 万 fū wù yún yún ɡ? fù ɡuī 。 夫 物 芸 芸 , 各 复 归 jìnɡ yuē fù mìnɡ fù mìnɡ yuē chánɡ 静 曰 复 命 。 复 命 曰 常 chánɡ wànɡ zu? xiōnɡ zhī chánɡ r?nɡ 常 , 妄 作 凶 。 知 常 容 quán nǎi tiān tiān nǎi dào , 全 乃 天 , 天 乃 道 , 。

zhì 致

wù bìnɡ 物 并 qí ɡēn 其 根 zhī , 知 r?nɡ , 容 dào nǎi 道 乃

zu? 作

。 chánɡ 常 nǎi 乃 jiǔ 久 ,

, ɡuī 归 yuē 曰 ɡōnɡ 公

wú yǐ ɡuān fù 吾 以 观 复 ɡēn yuē jìnɡ 根 曰 静 , mínɡ bù zhī 明 。 不 知 ɡōnɡ nǎi quán , 公 乃 全 m?i shēn bù dài 没 身 不 殆

【解释】 尽量使心灵空虚到极点,坚守清净。万物都在生长发展,我看到了往复循环的道理。万物尽管 变化纷纷,最后都各自回到他的根本。返回根本叫做静,也叫使命。使命叫做常,认识了常叫做明。不认 识常,而轻举妄动,必定有凶险。认识了常才能宽容, 能宽容才能大公,能大公才能天下归从,天下归 从才能符合自然。符合自然才能符合道,符合道才能长久,终身不遇危险。

《老子》第十七章

tài shànɡ 太 上 , cì w?i 次 , 畏

bù 不 zhī 之

zhī 知 ;

yǒu 有 qí 其

zhī 之 cì 次

; ,

qí 其 wǔ 侮

cì 次 zhī 之

, 。

qīn 亲 xìn 信

?r 而 bù 不

yù 誉 zú 足

zhī 之 yān 焉

; ,

qí 其 yǒu 有

bù 不 yōu 悠 wǒ 我

xìn yān 信 焉 xī qí 兮 其 zì rán 自 然

。 ɡuì 贵 ”

yán 言 。

ɡōnɡ ch?nɡ shì 。 功 成 事

suì 遂bǎi xìnɡ jiē 百 姓 皆

w?i 谓

【解释】 最好的统治者,人们仅仅知道有他,次一等的人们亲近他赞美他,再次一等的,人们害怕他, 最次的,人们看不起他,统治者不值得信任,人们自然就不相信他!最好的统治者是多么悠闲啊,他不轻 易发号施令,事情办成功了,老百姓都说我们本来就是这个样的。

《老子》第十八章

dà 大 qīn 亲

dào f?i 道 废 bù h? 不 和

, ,

yǒu r?n 有 仁 yǒu xiào 有 孝

yì 义 cí 慈

; ;

zhì 智 ɡu? 国

huì 慧 jiā 家

chū yǒu 出 , 有 hūn luàn 昏 乱 ,

dà wěi liù 大 伪 ; 六 yǒu zhōnɡ ch?n 有 忠 臣 。

【解释】 大道被废弃了,才显示出仁义。聪明智慧出现了,才有狡诈虚伪。家庭不和睦了,才看得出孝 慈。国家昏乱了,才出现忠臣。

《老子》第十九章

ju? sh?nɡ qì zhì mín lì 绝 圣 弃 智 , 民 利 cí ju? qiǎo qì lì 慈 ; 绝 巧 弃 利 , w?n bù zú ɡù lìnɡ 文 , 不 足 。 故 令 sī ɡuǎ yù ju? xu? wú 思 寡 欲 , 绝 学 无

bǎi b?i ju? r?n qì yì mín fù xiào 百 倍 ; 绝 仁 弃 义 , 民 复 孝 dào z?i wú yǒu cǐ sān zhě yǐ w?i 盗 贼 无 有 。 此 三 者 以 为 yǒu suǒ shǔ jiàn sù bào pǔ shǎo 有 所 属 : 见 素 抱 朴 , 少 yōu 忧 。

【解释】 抛弃了聪明和智慧人民可以得到百倍的利益;抛弃了仁和义,人民才 能恢复孝慈的天性;抛 弃了巧和利,盗贼就能自然消灭。这三条作为法则是不够的,所以要使人们的认识有所从属:保持朴素, 减少私欲。

《老子》第二十章

w?i 唯 h? 何 yānɡ 央 wǒ 我 w?i 未 ,

zhī 之 ? zāi 哉 dú 独 hái 孩 ?r 而

yǔ 与 r?n 人 ! b? 泊 ; wǒ 我

ā 阿 zhī 之 zh?nɡ 众 xī 兮 l?i 累 dú 独

, suǒ 所 r?n 人 , l?i 累 ru? 若

xiānɡ 相 w?i 畏 xī 熙 qí 其 xī 兮 yí 遗

qù 去

jǐ h? 几 何 ? bù kě bù , 不 可 不 xī rú xiǎnɡ 熙 , 如 享 w?i zhào dùn 未 兆 ; 沌 ru? wú suǒ , 若 无 所 wǒ yú r?n 。 我 愚 人

měi 美 w?i 畏 tài 太 dùn 沌 ɡuī 归 zhī 之

zhī 之 。 láo 牢 xī 兮 。 xīn 心

yǔ ? xiānɡ 与 恶 , 相 huānɡ xī qí 荒 兮 , 其 rú chūn dēnɡ , 如 春 登 rú yīnɡ ?r , 如 婴 儿 zh?nɡ r?n jiē yǒu 众 人 皆 有 yě zāi sú 也 哉 ! 俗

qù ru? 去 若 w?i 未 tái 台 。 zhī 之 yú 馀 r?n 人

zhāo zhāo 昭 昭 zh?nɡ 。 众 yú r?n 于 人

, r?n 人 ,

wǒ 我 jiē 皆 ?r 而

dú 独 yǒu 有 ɡuì 贵

hūn 昏 yǐ 以 shí 食

hūn 昏 , mǔ 母

。 ?r 而 。

sú 俗 wǒ 我

r?n 人 dú 独

chá 察 wán 顽

chá 察 qiě 且

, bǐ 鄙

wǒ 我 。

dú 独 wǒ 我

m?n 闷 dú 独

m?n 闷 yì 异

【解释】 抛弃学问才能免除忧患。应诺与阿斥,相差有多少?善良与丑恶,相差有多少?人们所怕的, 就不能怕。自古以来就是如此啊,还没有个尽头!众人都兴高采烈,好象参加盛大的宴席,好象春天去登 台眺望美景。唯独我自己淡淡的无动于衷,好象还不会发笑的婴儿。疲倦啊,象是无家可归!.众人都有余, 只有我好象什么也没有,我真是愚人的心肠啊,混混沌沌啊!人们都是那么清醒,我却混混迷迷,人们是 那么精明,我却什么也不知道。辽阔无边啊,象大海,无尽无休啊,象大风。.众人都有能耐, 唯独我愚 笨无能。我和人们都不一样,是因为我以得了道为贵。

《老子》第二十一章

kǒnɡ 孔 hū 惚 qí 其 sh?n 甚

d? zhī r?nɡ w?i dào shì c?nɡ dào zhī w?i wù w?i 德 之 容 , 惟 道 是 从 。 道 之 为 物 , 惟 hū xī huǎnɡ xī qí zhōnɡ yǒu xiànɡ huǎnɡ xī hū 。 惚 兮 恍 兮 , 其 中 有 象 ; 恍 兮 惚 zhōnɡ yǒu wù yǎo xī mínɡ xī qí zhōnɡ yǒu jīnɡ 中 有 物 。 窈 兮 冥 兮 , 其 中 有 精 ; zhēn qí zhōnɡ yǒu xìn zì jīn jí ɡǔ qí mínɡ 真 , 其 中 有 信 。 自 今 及 古 , 其 名 yǐ yu? zh?nɡ fǔ wú h? yǐ zhī zh?nɡ fǔ zhī zhuànɡ zāi , 以 阅 众 甫 。 吾 何 以 知 众 甫 之 状 哉 cǐ 此 。

huǎnɡ w?i 恍 惟 xī 兮 , qí jīnɡ 其 精 bù qù 不 去 yǐ ? 以

【解释】 大德的形态,与道一致。道这个东西,是恍恍惚惚的没有固定的形体。惚啊恍啊,惚恍之中却 有形象;恍啊惚啊,恍惚之中却有实物;深啊远啊, 深远之中却有精气,这种精气是真实可信的。从古 到今,它的名字不能废去,根据它才能认是万物的开始。我怎么会知道万物的开始的情况呢?原因就在于 此。

《老子》第二十二章

z? quán wǎnɡ z? zhí wā z? yínɡ 则 全 , 枉 则 直 , 洼 则 盈 , duō duō z? hu? shì yǐ sh?nɡ r?n bào 多 , 多 则 惑 。 是 以 圣 人 抱 bù zì jiàn ɡù mínɡ bù zì shì 。 不 自 见 , 故 明 ; 不 自 是 , fá ɡù yǒu ɡōnɡ bù zì jīn ɡù chánɡ 伐 , 故 有 功 ; 不 自 矜 , 故 长 ɡù tiān xià m? n?nɡ yǔ zhī zhēnɡ ɡǔ zhī , 故 天 下 莫 能 与 之 争 。 古 之 quán zhě qǐ xū yán zāi ch?nɡ quán ?r 全 ” 者 , 岂 虚 言 哉 ! 诚 全 而

qǔ 曲 z? 则

bì z? xīn shǎo 敝 则 新 , 少 yī w?i tiān xià shì 一 为 天 下 式 ɡù zhānɡ bù zì 故 彰 ; 不 自 fū w?i bú zhēnɡ 。 夫 唯 不 争 suǒ w?i qǔ z? 所 谓 “ 曲 则 ɡuī zhī 归 之 。

【解释】 委屈才能保全,弯曲才能伸直,低洼才能充盈,破旧才能生新, 少取才有收获,多取反而迷 惑。因此圣人用这一原则作为天下事理和模式。不固执己见,才能看的分明;不自以为是,才能是非昭彰;

不自我夸 耀才显得有功, 不自高自大才能保持长久;正因为不与人争,所以天下就没有人能争得过他。 古时所说的委屈才能保全等话,怎么能是空话呢!真正能全部得到它。

《老子》第二十三章

xī yán 希 言 shú w?i 孰 为 hū 乎 ? d? 德 ; d? zhī 得 之 zhě 者 , 。

zì rán ɡù piāo fēnɡ bù zhōnɡ cháo 自 然 。 故 飘 风 不 终 朝 , cǐ zhě tiān dì tiān dì shànɡ bù n?nɡ 此 者 ? 天 地 。 天 地 尚 不 能 ɡù c?nɡ shì yú dào zhě t?nɡ yú dào 故 从 事 于 道 者 , 同 于 道 shī zhě t?nɡ yú shī t?nɡ yú dào 失 者 , 同 于 失 。 同 于 道 t?nɡ yú d? zhě d? yì l? d? ; 同 于 德 者 , 德 亦 乐 得 shī yì l? d? zhī xìn bù zú yān 失 亦 乐 得 之 。 信 不 足 焉

zh?u yǔ 骤 雨 jiǔ 久 , d? ; 德 zhě 者 , zhī 之 ; yǒu , 有

bù zhōnɡ rì 不 终 日 。 ?r kuànɡ yú r?n 而 况 于 人 zhě t?nɡ yú 者 , 同 于 dào yì l? 道 亦 乐 t?nɡ yú shī 同 于 失 bù xìn yān 不 信 焉

【解释】 少说话是合乎自然法则的。 所以, 狂风刮不到一个早晨, 暴雨下不到一整天, 是谁使它这样的? 是天地。天地(的狂风暴雨)尚且不能持久,何况于人呢?所以凡是从事于道的人:求道的就与道相同。 求德的就与德相同,求失的就与失相同。与道相同的人,道也乐意得到他;与德相同的人,德也乐意得到 他;与失相同的人,失也乐意得到他。不值得信任的, 当然就有不相信的事情发生!

《老子》第二十四章

qǐ 企 shì 是 qí 其 ɡù 故

zhě bù lì 者 不 立 ; zhě bù zhānɡ 者 不 彰 ; zài dào yě 在 道 也 , yǒu dào zhě bù 有 道 者 不

kuà 跨 zì 自 yuē 曰 chù 处

zhě 者 fá 伐 : 。

bù xínɡ zì jiàn zhě 不 行 ; 自 见 者 zhě wú ɡōnɡ zì jīn 者 无 功 ; 自 矜 yú shí zhuì xínɡ wù 馀 食 赘 形 。 物

bù mínɡ zì 不 明 ; 自 zhě bù chánɡ 者 不 长 。 hu? ? zhī 或 恶 之 ,

【解释】 掂起脚跟是站不稳当的;故意跨大步是走不远的;固执己见的是看不分明的;自以为是的是看 不清是非的;自我炫耀的是显不出功劳的;自高自大的是不能长久的。从道的观点来看,应当说是剩饭赘 瘤。谁都厌恶它, 所以有道的人不这样做。

《老子》第二十五章

yǒu 有 bù 不 bù 不

wù hùn ch?nɡ xiān tiān dì shēnɡ jì xī liáo xī dú lì ?r 物 混 成 , 先 天 地 生 。 寂 兮 寥 兮 , 独 立 而 ɡǎi zhōu xínɡ ?r bù dài kě yǐ w?i tiān dì mǔ wú 改 , 周 行 而 不 殆 , 可 以 为 天 地 母 。 吾 zhī qí mínɡ qiánɡ zì zhī yuē dào qiánɡ w?i zhī mínɡ yuē dà 知 其 名 , 强 字 之 曰 道 , 强 为 之 名 曰 大

。 tiān 天 r?n 人 r?n 人

dà 大 dà 大 jū 居 fǎ 法

yuē 曰 , qí 其 dì 地

shì 逝 dì 地 yī 一 ,

, dà 大 yān 焉 dì 地

shì 逝 ,

yuē yuǎn 曰 远 r?n yì 人 亦

yuǎn yuē fǎn , 远 曰 反 。 dà yù zhōnɡ yǒu 大 。 域 中 有

ɡù 故 sì 四

dào 道 dà 大

dà 大 ,

, ?r 而

。 fǎ tiān 法 天

tiān , 天

fǎ 法

dào 道dào 道

fǎ 法

zì 自

rán 然【解释】 有一个混然一体的东西,出生在天地之前。无声啊,无形啊,不依靠外力而永远存在。不停地 循环运行,它可以算做天下万物的根本。我不知到它的名字,把它叫做道,并勉强给它起个名字叫做大。 大到无边叫做逝去,逝去叫做遥远,遥远可返回本原。所以道大.天大,地大,人也大。宇宙中有四大,而 人是四大之一。人以大为法则,地以天为法则,天以道为法则,道以自然为法则。

《老子》第二十六章

zh?nɡ w?i 重 为 bù lí 不 离 wàn ch?nɡ 万 乘 zào z? 躁 则

qīnɡ 轻 zī 辎 zhī 之 shī 失

ɡēn 根 zh?nɡ 重 zhǔ 主 jūn 君

jìnɡ w?i zào jūn shì , 静 为 躁 君 。 是 suī yǒu r?nɡ ɡuān yàn 。 虽 有 荣 观 , 燕 ?r yǐ shēn qīnɡ tiān xià , 而 以 身 轻 天 下 。

yǐ jūn zǐ zhōnɡ rì xínɡ 以 君 子 终 日 行 chù chāo rán nài h? 处 超 然 。 奈 何 qīnɡ z? shī ɡēn ? 轻 则 失 根 ,

【解释】 重是轻的根本,静是动的主宰。因此,圣人终日行走不离开辎重。虽有豪华的生活,却不沉溺 在里面。为什么身为大国的君主,却轻率地对待天下的事情呢?轻率必然丧失基础,妄动必然丧失主宰。

《老子》第二十七章

shàn xínɡ wú zh? jì 善 行 无 辙 迹 c? shàn bì wú 策 ; 善 闭 无 ?r bù kě jiě 而 不 可 解 。 r?n chánɡ shàn jiù 人 ; 常 善 救 shàn r?n zhě bú 善 人 者 , 不 zhī zī bù ɡuì 之 资 。 不 贵 shì w?i yào miào , 是 谓 要 妙

, ɡuān 关 shì 是 wù 物 shàn 善 qí 其 。

shàn yán 善 言 jiàn ?r 楗 而 yǐ sh?nɡ 以 圣 ɡù , 故 r?n zhī 人 之 shī 师 ,

wú xiá zh? shàn shù bú y?nɡ ch?u 无 瑕 谪 ; 善 数 不 用 筹 bù kě kāi shàn ji? wú sh?nɡ yuē 不 可 开 , 善 结 无 绳 约 r?n chánɡ shàn jiù r?n ɡù wú qì 人 常 善 救 人 , 故 无 弃 wú qì wù shì w?i xí mínɡ ɡù 无 弃 物 。 是 谓 袭 明 。 故 shī bú shàn r?n zhě shàn r?n 师 ; 不 善 人 者 , 善 人 bù ài qí zī suī zhì dà mí 不 爱 其 资 , 虽 智 大 迷

【解释】 善于行路的,不留辙迹;善于言谈的,不留话柄;善于计算的,不留筹码;善于关闭的不用锁 具却不能打开;善于捆绑的,不用绳索却不能解脱。因此,圣人总是善于救人,所以没有废弃的人;总是 善于用物, 所以总是没有废弃的物;这就叫做内在的聪明。所以,善人是恶人的老师, 恶人是山热病的 借鉴,不尊重他的老师,不爱护他的借鉴,虽自以为明智 而实际上很糊涂。这就是精深奥妙的道理。

《老子》第二十八章

zhī 知 , qí 其 fù 复 w?i 为 z? 则 ɡē 割

qí xi?nɡ 其 雄 chánɡ d? 常 德 rǔ 辱 , ɡuī yú 归 于 tiān xià 天 下 w?i qì 为 器 。

, bù 不 w?i 为 pǔ 朴 shì 式 ,

shǒu qí 守 其 lí 离 , tiān xià 天 下 zhī 。 知 chánɡ , 常 sh?nɡ r?n 圣 人

cí 雌 fù 复 ɡǔ 谷 qí 其 d? 德 y?nɡ 用

w?i , 为 ɡuī yú 归 于 w?i 。 为 bái 白 , bù t? 不 忒 zhī 之 ,

tiān xià xī w?i 天 下 溪 。 为 yīnɡ ?r zhī qí 婴 儿 。 知 其 tiān xià ɡǔ chánɡ 天 下 谷 , 常 shǒu qí hēi w?i 守 其 黑 , 为 fù ɡuī yú wú , 复 归 于 无 z? w?i ɡuān zhǎnɡ 则 为 官 长 ,

tiān xià 天 下 bái 白 , d? nǎi 德 乃 tiān xià 天 下 jí 极 。 ɡù dà 故 大

xī 溪 shǒu 守 zú 足 , shì 式 。 pǔ sàn 朴 散 zhì bù 智 不

【解释】 知道什么是雄强,却安守柔弱,甘作天下的沟溪。甘作天下的沟溪,永恒的德就不会离失,回 复到初生的婴儿的状态。明知什么是明亮,却安守黑暗,甘作天下的模式。甘作天下的模式,永恒的德就 不会丢失,回复到最终的真理。明知什么是荣耀,却安守卑辱,甘愿作天下的川谷。甘作天下的川谷,永 恒的德才可以充足,回复的纯朴,纯朴分散就成为器具,圣人们用它们是发挥他们的长处。所以,大的器 具是完整的。

《老子》第二十九章

jiānɡ 将 xià 下

yù 欲 sh?n 神 zhí , 执 zhí 执 , fū wù 夫 物 hu? zǎi 或 载 。

qǔ tiān xià ?r 取 天 下 而 qì bù kě 器 , 不 可 zhě shī zhī 者 失 之 。 ɡù wú shī 故 无 失 。 hu? xínɡ hu? suí 或 行 或 随 hu? huī shì 或 隳 。 是

w?i 为 w?i 为 shì 是

zhī 之 , yě 也 , yǐ sh?nɡ 以 圣

wú 吾 bù 不 r?n 人

jiàn qí bù d? 见 其 不 得 kě zhí yě 可 执 也 。 wú w?i ɡù 无 为 , 故

yǐ 已 w?i 为 wú 无

。 zhě 者 bài 败

tiān 天 bài zhī 败 之 wú ; 无

hu? ; 或 yǐ sh?nɡ 以 圣

xū 嘘 r?n 人

hu? chuī 或 吹 qù sh?n 去 甚

; ,

hu? qiánɡ hu? 或 强 或 qù shē 去 奢 ,

l?i 羸 qù 去

; tài 泰

【解释】 打算治理天下用妄为的办法,我看他是得不到什么的。天下诗歌神圣的东西,是不能妄为的。 妄为的人要失败,想据为己有的要丢失。所以一切事物有前行的有后随的,有轻嘘的有急吹的,有强壮的 有瘦弱的,有小挫的有全毁的。所以圣人要去掉极端的奢侈的过分的措施。

《老子》第三十章

yǐ 以

dào zuǒ 道 佐

r?n 人

zhǔ 主

zhě 者bù 不

yǐ bīnɡ qiánɡ tiān xià 以 兵 强 天 下qí 其

shì 事

hǎo 好

yuǎn shī 远 。 师 bì yǒu xiōnɡ 必 有 凶 ?r wù jīn 而 勿 矜 d? yǐ 得 已 , bù dào , 不 道

zhī suǒ chù 之 所 处 , nián shàn yǒu 年 。 善 有 ɡuǒ ?r wù , 果 而 勿 ɡuǒ ?r wù qiánɡ 果 而 勿 强 zǎo yǐ 早 已 。

jīnɡ 荆 ɡuǒ 果 fá 伐 。

jí shēnɡ yān 棘 生 焉 ?r yǐ 而 已 , ɡuǒ ?r , 果 而 wù zhuànɡ z? 物 壮 则

dà jūn zhī h?u 。 大 军 之 后 bù yǐ qǔ qiánɡ 不 以 取 强 。 wù jiāo ɡuǒ ?r 勿 骄 。 果 而 lǎo shì w?i bù 老 , 是 谓 不

, ɡuǒ 果 bù 不 dào 道

【解释】 用道辅助君王的人,不用兵力在天下逞强,这事容易得到报应:军队驻过的地方,就会长满荆 棘。大战之后,必定有荒年。善于用兵的只求有个 好结果就行了,不敢用兵来逞强。有好结果了,不要 自高自大,有好结果了不要夸耀,有好结果了不要骄傲,有好结果了要看成是出于不得已,有好结果了不 要逞强。事物壮大了就会衰老,这就叫不和乎道的原则,不和乎道的原则必然消亡。 《老子》第三十一章

fū 夫 zhě 者 bīnɡ 兵 zhī 之 l? 乐 xià 下 zuǒ 左 zhī 之

zhě 者 , chù 处 。 bù xiánɡ 不 祥 tián dàn , 恬 淡 shā r?n 杀 人 。 yǐ jí 矣 。 吉 shànɡ jiànɡ , 上 将 zh?nɡ yǐ 众 , 以

bīnɡ 兵 bù 不 zhě 者

bù 不 jūn 君 zhī 之 w?i 为 fū 夫 shì 事 jūn 军 bēi 悲

xiánɡ 祥 zǐ 子 qì 器 shànɡ 上 l? 乐 shànɡ 尚 jū 居 āi 哀

qì 器 z? 则 fēi , 非 sh?nɡ 。 胜 shā r?n 杀 人 zuǒ 左 , y?u 右 , qì zhī 泣 之

zhī 之 jū 居

, ɡuì 贵 jūn 君 ?r 而 zhě 者 xiōnɡ 凶 yán 言

wù 物 zuǒ 左 zǐ 子 bù 不

, shì 事 yǐ 以 zhàn , 战

? zhī ɡù yǒu 恶 之 , 故 有 y?nɡ bīnɡ z? ɡuì y?u , 用 兵 则 贵 右 zhī qì bù d? yǐ 之 器 , 不 得 已 měi ?r měi zhī zhě 美 , 而 美 之 者 z? bù kě d? zhì yú 则 不 可 得 志 于 shànɡ y?u piān jiānɡ jūn 尚 右 。 偏 将 军 sānɡ lǐ chù zhī shā 丧 礼 处 之 。 杀 sh?nɡ yǐ sānɡ lǐ chù zhī 胜 以 丧 礼 处 之

hu? 或

dào 道 。 ?r y?nɡ 而 用 shì , 是 tiān 天 jū 居 r?n 人 。

【解释】 兵器是不吉利的东西,谁都厌恶它,所以有道的人不仰仗它。君子平时以左边为上,打仗时就 以右边为上。兵器是不吉利的东西,不是君子的东西,不得已而用它,看轻一些为好。胜利了也不要看成 是美事。如果看成美事,就是喜欢杀人了。喜欢杀人的人,就不可能得志于天下了。吉庆事以左边为上, 凶丧事以右边为上。偏将军在左边,上将军在右边,就是说用办丧事的规矩来处理。战争杀人众多,要带 者悲痛的心情参与,就是战胜了也要用办丧事的规矩来处理。

《老子》第三十二章

dào chánɡ wú mínɡ pǔ suī xiǎo tiān xià m? n?nɡ ch?n h?u wánɡ ru? 道 常 无 名 朴 。 虽 小 , 天 下 莫 能 臣 。 侯 王 若 n?nɡ shǒu zhī wàn wù jiānɡ zì bīn tiān dì xiānɡ h? yǐ jiànɡ 能 守 之 , 万 物 将 自 宾 。 天 地 相 合 , 以 降 ɡān lù mín m? zhī lìnɡ ?r zì jūn shǐ zhì yǒu mínɡ mínɡ 甘 露 , 民 莫 之 令 而 自 均 。 始 制 有 名 , 名

yì 亦 pì 譬

jì yǒu 既 有 dào zhī 道 之

fū yì jiānɡ zhī zhǐ , 夫 亦 将 知 止 , zài tiān xià y?u chuān ɡǔ 在 天 下 , 犹 川 谷

zhī 知 zhī 之

zhǐ kě yǐ 止 可 以 yú jiānɡ hǎi 于 江 海

bù 不 。

dài 殆【解释】 道永远没有固定的名称。朴虽然小,天下没有谁能支配它。到侯王的如果能守着它,万物将会 自动归从。天地之气相合,就会下雨。人们没有指使它,它却自然均匀。开始有制度就要有名称,名称既 然有了,就要适可而止。知道适可而止可以避免危险。比如道为天下所归,就像江海为一切河流所归一样。

《老子》第三十三章

zhī 知 sh?nɡ 胜 qí 其

r?n zhě 人 者 zhě qiánɡ 者 强 suǒ zhě 所 者

zhì 智 。 jiǔ 久

, zhī 知 。

zì 自 zú 足 sǐ 死

zhī 知 zhě 者 ?r 而

zhě mínɡ sh?nɡ 者 明 。 胜 fù qiánɡ xínɡ 富 。 强 行 bù wánɡ zhě sh?u 不 亡 者 寿

r?n 人 zhě 者 。

zhě 者 yǒu 有

yǒu 有 zhì 志

lì 力 。

, bù 不

zì 自 shī 失

【解释】 能认识别人的叫做智,能认识自己的叫做明。能战胜别人的叫做有力,能战胜自己缺点的叫做 刚强。知道满足就感觉富有,坚持力行的就是有志气,不迷失本性的就能长久,死而不被遗忘的就是长寿。

《老子》第三十四章

dà 大 bù 不 , w?i 为

dào fàn xī qí kě 道 泛 兮 , 其 可 cí ɡōnɡ ch?nɡ ?r bù 辞 , 功 成 而 不 kě mínɡ yú xiǎo wàn 可 名 于 小 ; 万 dà yǐ qí zhōnɡ bù 大 。 以 其 终 不

zuǒ 左 yǒu 有 wù 物 zì 自

y?u 右 。 ɡuī 归 w?i 为

。 yī 衣 yān 焉 dà 大

wàn wù shì zhī 万 物 恃 之 yǎnɡ wàn wù ?r 养 万 物 而 ?r bù w?i zhǔ 而 不 为 主 ɡù n?nɡ ch?nɡ , 故 能 成

yǐ shēnɡ ?r 以 生 而 bù w?i zhǔ 不 为 主 kě mínɡ , 可 名 qí dà 其 大 。

【解释】 万物依靠它生存而它从不说什么,成功了它不据为己有。养育了万物而不自以为主宰,经常没 有欲望,可称为渺小;万物想它归附而它不自以为主宰,可以称之为伟大。因为它到底不自以为伟大,所 以才成为伟大。

《老子》第三十五章

zhí 执 l? 乐 w?i 味 zú 足

dà xiànɡ tiān xià wǎnɡ 大 象 , 天 下 往 yǔ ěr ɡu? k? zhǐ 与 饵 , 过 客 止 shì zhī bù zú jiàn , 视 之 不 足 见 jì 既 。

wǎnɡ ?r 。 往 而 dào zhī 。 道 之 tīnɡ zhī , 听 之

bù 不 chū 出 bù 不

hài 害 kǒu 口 zú 足

, , w?n 闻

ān pínɡ tài 安 平 泰 dàn hū qí 淡 乎 其 y?nɡ zhī , 用 之

。 wú 无 bù 不

【解释】 谁要掌握了道,天下人都要向他投靠。都来投靠也不会互相伤害,大家都和平安泰。音乐与美 食,能使行人停步。道要说出来,却淡的无味。看它看不见,听它听不到,用它用不完。

《老子》第三十六章

jiānɡ 将 zhī 之 bì 必 bù 不

yù 欲 ; ɡù 故 kě 可

xī 歙 jiānɡ 将 yǔ 与 tuō 脱

zhī 之 , yù f?i 欲 废 zhī 之 。 yú yuān 于 渊

bì ɡù zhānɡ zhī jiānɡ yù 必 故 张 之 ; 将 欲 zhī bì ɡù xìnɡ zhī 之 , 必 故 兴 之 ; shì w?i wēi mínɡ r?u ru? 是 谓 微 明 。 柔 弱 ɡu? zhī lì qì bù kě , 国 之 利 器 不 可

ru? zhī bì ɡù qiánɡ 弱 之 , 必 故 强 jiānɡ yù qǔ zhī 将 欲 取 之 , sh?nɡ ɡānɡ qiánɡ yú 胜 刚 强 。 鱼 yǐ shì r?n 以 示 人 。

【解释】 想要收敛它,必先扩张它;想要削弱它,必先增强它;想要废弃它,必先兴盛它;想要夺取它, 必先给与它。这叫做精深的预见,柔弱会战胜刚强。鱼不能离开水,国家的好武器不能拿出来给人看。

《老子》第三十七章

dào chánɡ wú w?i ?r wú bù w?i 道 常 无 为 而 无 不 为 。 wù jiānɡ zì huà huà ?r yù zu? 物 将 自 化 。 化 而 欲 作 zhī pǔ zh?n zhī yǐ wú mínɡ zhī 之 朴 。 镇 之 以 无 名 之 yù yǐ jìnɡ tiān xià jiānɡ zì zh?nɡ 欲 以 静 , 天 下 将 自 正

h?u wánɡ ru? n?nɡ 侯 王 若 能 wú jiānɡ zh?n , 吾 将 镇 pǔ fū jiānɡ 朴 , 夫 将 。

shǒu zhī 守 之 zhī yǐ 之 以 bù yù 不 欲

wàn , 万 wú mínɡ 无 名 bù 。 不

【解释】 道是无为的而没有一件事不是它所为的。 侯王如果能保持无为这一原则, 万物将自动向他归化。 归化后如果有欲望发作,我就用“无名之扑”来镇服他。无名之扑也就是根绝欲望。根绝欲望可以安静, 天下自然就会稳定。

《老子》第三十八章

shànɡ 上 yǐ 以 ?r 而 zhī 之 bì 臂

d? 德 wú 无 yǒu 有 ?r 而 ?r 而 shī , 失 zhōnɡ xìn 忠 信 ?r , 而

bù 不 d? 德 yǐ 以 yǒu 有 rēnɡ 扔 r?n 仁 zhī 之 yú 愚

d? 德 。 w?i 为 yǐ 以 zhī 之 ?r 而 báo 薄 zhī 之

shì yǐ , 是 以 shànɡ d? wú 上 德 无 shànɡ r?n 。 上 仁 w?i shànɡ 为 。 上 ɡù shī 。 故 失 h?u yì 后 义 , ?r luàn , 而 乱 shǐ shì 始 。 是

yǒu d? xià 有 德 ; 下 w?i ?r wú yǐ 为 而 无 以 w?i zhī ?r wú 为 之 而 无 lǐ w?i zhī ?r 礼 为 之 而 dào ?r h?u d? 道 而 后 德 shī yì ?r h?u 失 义 而 后 zhī shǒu qián 之 首 。 前 yǐ dà zhànɡ fu 以 大 丈 夫

d? 德 w?i 为 yǐ 以 m? 莫

bù 不 ; w?i 为 zhī 之 shī 失

, lǐ 礼 。 shí zhě 识 者 chù qí 处 其

d? 德 d? 德 shànɡ ; 上 yìnɡ 应 , d? ?r 德 而 fū lǐ 夫 礼 dào , 道 h?u 厚 ,

shī 失 xià 下

, wú 无 yì 义 z? 则 h?u 后 zhě 者 , zhī huá 之 华 bù jū qí 不 居 其

shì 是 w?i 为 w?i 为 rǎnɡ 攘 r?n 仁

báo 薄chù 处

qí 其

shí 实bù 不

jū 居

qí 其

huá 华ɡù 故

qù 去

bǐ 彼

qǔ 取

cǐ 此【解释】 上德不表现为有德,实际上是有德。下德自以为有德,实际上是没有德的。上德无所表现不故 意表现他的德。下德有所表现并故意表现他的德。上仁有所表现,但非故意表现他的仁。上义有所表现, 并故意表现他的义。 上礼有所表现而得不到响应。 就伸出胳膊强迫人家来响应。 所以失去了道以后才有德, 失去了德以后才有仁,失去了仁以后才有义,失去了义而后才有礼。礼这个东西,是忠信的不足是混乱的 开始。有先见之明的人,是道的虚华是愚昧的开始。因此,大丈夫立身淳厚而不居于贫薄,存心朴实,而 不在于虚华。所以要舍弃后者采取前者。

《老子》第三十九章

d? yī zhě 得 一 者 d? yī yǐ ; 得 一 以 w?i xià zh?nɡ 为 下 正 。 kǒnɡ dì wú 恐 ; 地 无 kǒnɡ ɡǔ wú 恐 ; 谷 无 kǒnɡ mi? , 恐 灭 ; yǐ w?i běn 以 为 本 , ɡū ɡuǎ bù 孤 、 寡 、 不 ɡù zhì yù wú yù 故 致 誉 无 誉 rú shí 如 石 。

xī 昔

zhī 之 sh?n 神 tiān 天 li? 裂 xiē 歇 jiānɡ 将 jiàn 贱

tiān : 天 línɡ 灵 ; qí zhì 其 致 yǐ nínɡ 以 宁 yǐ yínɡ 以 盈 h?u wánɡ 侯 王 ɡāo yǐ 高 以 ɡǔ 谷 。 shì 。 是

yī yǐ qīnɡ 一 以 清 d? yī yǐ 得 一 以 yě w?i 也 , 谓 jiānɡ kǒnɡ f?i , 将 恐 废 jiānɡ kǒnɡ ji? , 将 恐 竭 wú yǐ zh?nɡ 无 以 正 , xià w?i jī 下 为 基 。 cǐ fēi yǐ jiàn 此 非 以 贱 ɡù bù yù lù 故 不 欲 琭

d? 得 ɡǔ 谷 zhī 之

; shēnɡ 生 ; tiān wú 天 无 sh?n ; 神 wàn ; 万 jiānɡ kǒnɡ 将 恐 shì yǐ 是 以 w?i běn 为 本 lù rú 琭 如

dì 地

d? 得 h?u 侯 yǐ 以 wú 无 wù 物 ju? 蹶 h?u 侯 xi? 邪 yù 玉

yī yǐ 一 以 d? yī 得 一 qīnɡ 清 , yǐ línɡ 以 灵 wú yǐ 无 以 ɡù 。 故 wánɡ zì 王 自 fēi ? 非 lu? , 珞

nínɡ 宁 yǐ 以 jiānɡ 将 jiānɡ , 将 shēnɡ 生 ɡuì 贵 chēnɡ 称 hū 乎 ? lu? 珞

【解释】 自古以来凡是得到一的:天得到一就清明,地得到一就安宁,神得到一就有灵,洼坑得到一就 充盈,万物得到一就繁衍滋生,侯王得到一就能为天下的首领。他们都是从得到一才能达到的境界,天不 能保持清明,恐怕要破裂;地不能保持安宁,恐怕要废弃;神不能保持灵验,恐怕就要消失;洼坑不能保 持充盈,恐怕要枯竭;万物不能繁衍滋生,恐怕要灭绝;侯王不能保持高地位,恐怕要垮台。所以,贵以 *为根本,高以下为基础。所以,侯王自称为“孤家”.“寡人” “不* ” 。这不是以*为根本吗? 难道不是 这样吗?所以,追求过多的荣誉就没有荣誉,不想做高贵的美玉,要做坚硬的基石。

《老子》第四十章

fǎn 反 yú 于

zhě dào 者 道 yǒu 有 ,

zhī d?nɡ 之 动 ; yǒu shēnɡ yú 有 生 于

ru? 弱 wú 无

zhě 者 。

dào 道

zhī y?nɡ 之 用

tiān xià 。 天 下

wàn 万

wù shēnɡ 物 生

【解释】 向相反的方向变化是道的运动,示弱是道的运用。天下万物生于能看得见的“有” ,而“有” 却生于看不见的“无” 。 《老子》第四十一章

shànɡ 上 wánɡ 亡 dào 道 yí 夷 d? 德 yú 隅 yǐn 隐

shì w?n 士 闻 xià ; 下 ɡù 。 故 dào ru? 道 若 ru? tōu 若 偷 dà ; 大 wú mínɡ 无 名

dào 道 shì 士 jiàn 建 l?i 颣

qín , 勤 w?n dào 闻 道 yán yǒu 言 有 shànɡ ; 上 zhì zhēn ; 质 真 qì wǎn ch?nɡ 器 晚 成 fū w?i 。 夫 唯

?r xínɡ zhī 而 行 之 dà xiào , 大 笑 zhī mínɡ 之 : 明 d? ru? ɡǔ 德 若 谷 ru? yú 若 渝 ; dà yīn ; 大 音 dào shàn 道 , 善

zhōnɡ shì ; 中 士 zhī bù 之 。 不 dào ru? m?i 道 若 昧 ɡuǎnɡ d? ; 广 德 dà bái ru? 大 白 若 xī shēnɡ 希 声 ; dài qiě ch?nɡ 贷 且 成

w?n dào 闻 道 , xiào bù zú 笑 不 足 jìn dào ; 进 道 ru? bù zú 若 不 足 rǔ dà 辱 ; 大 dà xiànɡ wú 大 象 无 。

ru? 若 yǐ 以 ru? 若

cún ru? 存 若 w?i 为 tuì 退 ; jiàn ; 建 fānɡ wú 方 无 xínɡ dào 形 ; 道

【解释】 上士听了道的道理,就努力去实践;中士听了道的道理,觉得好象是有道理又好象没道理;下 士听了道的道理,就哈哈大笑。不被嘲笑那就不是真正的道了!所以古人说过:明显的“道”好象暗昧, 前进的“道”好象后退,平坦的“道” 好像高低不平,崇高的“德”好像低洼的川谷,洁白好象污垢, 广大的“德”好像有不足,刚健的“德”好像是怠惰,质地纯净好像是浑浊。最大的方形反而没有边角, 重大的器具往往制成得很晚,最大的声音听来反而无声,最大的形象看来反而无形。 “道”幽隐而无名, 只有“道” ,才善于使万物得以完成。

《老子》第四十二章

dào shēnɡ yī 道 生 一 , wàn wù fù yīn 万 物 负 阴 w?i ɡū , 唯 孤 、 wù hu? sǔn zhī 物 或 损 之 wǒ yì jiào , 我 亦 教 w?i jiào fù 为 教 父 。

yì shēnɡ ?r ?r shēnɡ sān sān shēnɡ wàn wù 一 生 二 , 二 生 三 , 三 生 万 物 。 ?r bào yánɡ chōnɡ qì yǐ w?i h? r?n zhī suǒ ? 而 抱 阳 , 冲 气 以 为 和 。 人 之 所 恶 ɡuǎ bù ɡǔ ?r wánɡ ɡōnɡ yǐ w?i chēnɡ ɡù 寡 、 不 谷 , 而 王 公 以 为 称 。 故 ?r yì hu? yì zhī ?r sǔn r?n zhī suǒ jiào 而 益 , 或 益 之 而 损 。 人 之 所 教 zhī qiánɡ liánɡ zhě bù d? qí sǐ wú jiānɡ yǐ 之 。 强 梁 者 不 得 其 死 , 吾 将 以

【解释】 道产生统一体,统一体产生对立的两个方面,对立的两个方面产生第三者,第三者产生万事万 物。 万物内部都包含着阴阳两个对立的方面, 它们在交冲中得到和谐。 人们所厌恶的就是 “孤家” 寡人” . “ . “不* ”这些词儿。而王公们却用这些词儿称呼自己。所以,一切事物贬损它它却得到增益;增益它它却 受到贬损。人们所教导我的,我也用来教导别人: “强暴的人不得好死” 。我要把这句话作为教人的宗旨。

《老子》第四十三章

tiān xià zhī 天 下 之

zhì 至

r?u 柔chí chěnɡ tiān xià 驰 骋 天 下

zhī 之

zhì jiān 至 坚wú 无

yǒu 有

rù 入

wú jiàn 无 间 , wú w?i , 无 为

wú 吾 zhī 之

shì 是 yì 益

yǐ 以

zhī wú 知 无 tiān xià , 天 下

w?i 为 xī 希

zhī 之 jí 及

yǒu 有 zhī 之

yì 益 。bù 不

yán 言

zhī jiào 之 教

【解释】 天下最柔弱的东西,能驾御天下最坚硬的东西。无形的力量能进入没有空隙的东西里面。我因 而认识到无为的好处。无言的教导,无为的好处,天下的事很少能够比上得上它。

《老子》第四十四章

mínɡ 名

yǔ shēn shú 与 身 孰 sh?n ài bì ? 甚 爱 必 rǔ zhī zhǐ 辱 , 知 止

qīn 亲 dà 大 bù 不

shēn yǔ hu? shú duō ? 身 与 货 孰 多 ? f?i duō cánɡ bì h?u wánɡ 费 ; 多 藏 必 厚 亡 dài kě yǐ chánɡ jiǔ 殆 , 可 以 长 久 。

d? 得 。

yǔ wánɡ shú bìnɡ 与 亡 孰 病 ɡù zhī zú bú 故 知 足 不

【解释】 名声与身体相比哪个亲切?身体与财产相比哪个重要?得到和丧失相比哪个有害?所以,过分 的吝惜必招致更大的破费,丰厚的储藏必有严重的损失。知道满足就不会遭到侮辱,知道适可而止就不会 遇到危险,可以长久安全。

《老子》第四十五章

dà ch?nɡ ru? 大 成 若 bù qi?nɡ 不 穷 。 jìnɡ sh?nɡ 。 静 胜

quē qí y?nɡ bù bì dà yínɡ ru? chōnɡ qí y?nɡ 缺 , 其 用 不 弊 。 大 盈 若 冲 , 其 用 dà zhí ru? qū dà qiǎo ru? zhuō dà biàn ru? n? 大 直 若 屈 , 大 巧 若 拙 , 大 辩 若 讷 zào hán sh?nɡ r? qīnɡ jìnɡ w?i tiān xià zh?nɡ 躁 , 寒 胜 热 。 清 静 为 天 下 正 。

【解释】 最完美的东西好象是空虚的,它的作用不会穷竭。最挺直的好象弯曲,最灵巧的好象笨拙,最 好的口才好象说话迟钝。急走能战胜寒冷,安静能克服炎热,清净无为可以做天下的首领。

《老子》第四十六章

tiān 天 mǎ 马 yù 欲

xià 下 shēnɡ 生 d? 得

yǒu dào qu? zǒu mǎ yǐ f?n tiān xià wú 有 道 , 却 走 马 以 粪 。 天 下 无 yú jiāo hu? m? dà yú bù zhī zú jiù 于 郊 。 祸 莫 大 于 不 知 足 ; 咎 ɡù zhī zú zhī zú chánɡ zú yǐ 。 故 知 足 之 足 , 常 足 矣 。

dào 道 m? 莫

r?nɡ , 戎 dà yú 大 于

【解释】 天下有道时,战马都用来耕地;天下无道时,怀孕的马也要在战场上生驹。最大的灾祸是不知 道满足,最大的罪过是贪得无厌。所以,知道满足为满足永远是满足的。

《老子》第四十七章

bù 不

chū 出

hù 户zhī tiān xià 知 天 下bù 不

kuī 窥

yǒu 牖

jiàn tiān dào , 见 天 道qí 其

chū 出 ,

mí yuǎn 弥 远 bú jiàn 不 见

qí zhī , 其 知 ?r mínɡ 而 明 ,

mí shǎo 弥 少 bù w?i 不 为

shì yǐ sh?nɡ r?n 。 是 以 圣 人 ?r ch?nɡ 而 成 。

bù xínɡ 不 行

?r 而

zhī 知

【解释】 不出大门,就能知道天下的事理。不望窗外,就能看到天道。走出去越远,知道的道理越少。 所以圣人不需要通过经历就能知晓,不需亲见就能明了,不去做就能成功。

《老子》第四十八章

w?i xu? 为 学 wú w?i 无 为 jí , 及

rì 日

yì w?i 益 , 为 wú w?i ?r 。 无 为 而 qí yǒu shì 其 有 事 ,

dào 道 wú 无 bù 不

rì 日 bù 不 zú 足

sǔn sǔn zhī y?u sǔn yǐ zhì yú 损 。 损 之 又 损 , 以 至 于 w?i qǔ tiān xià chánɡ yǐ wú shì 为 。 取 天 下 常 以 无 事 yǐ qǔ tiān xià 以 取 天 下 。

【解释】 求学问天天增加,求道天天减少,减少再减少,以至于达到无为的境地,虽然无为而没有不是 他所为的。治理天下不要经常进行干扰。如果经常干扰,就不可能治理好天下。

《老子》第四十九章

sh?nɡ 圣 shàn 善 , sh?nɡ 圣 bǎi 百

r?n 人 zhī 之 wú 吾 r?n 人 xìnɡ 姓

chánɡ wú xīn 常 无 心 , bú shàn zhě ; 不 善 者 xìn zhī bù 信 之 ; 不 zài tiān xià 在 天 下 , jiē zhù qí ěr 皆 注 其 耳

yǐ 以 , xìn 信 xī 歙 mù 目

bǎi xìnɡ xīn w?i xīn shàn zhě 百 姓 心 为 心 。 善 者 wú yì shàn zhī d? shàn 吾 亦 善 之 ; 德 善 。 zhě wú yì xìn zhī d? 者 , 吾 亦 信 之 ; 德 xī yān w?i tiān xià hún qí 歙 焉 , 为 天 下 浑 其 sh?nɡ r?n jiē hái zhī , 圣 人 皆 孩 之 。

, xìn 信 xìn 信 xīn 心

wú 吾 zhě 者 。 ,

【解释】 圣人没有固定的意志以百姓的意志为意志。善良的人我善待他,不善良的人我也善待他,就可 以使人向善。讲信用的人我信任他,不讲信用的人我也信任他,就可以使人守信用。胜任治理天下,和和 气气使天下百姓心思归于浑朴。百姓都注意他们自己听到的和看到的,圣人使百姓们都回复到婴儿般的状 态。

《老子》第五十章

chū shēnɡ rù sǐ shēnɡ zhī tú shí yǒu sān sǐ 出 生 入 死 。 生 之 徒 , 十 有 三 ; 死 shí yǒu sān r?n zhī shēnɡ d?nɡ zhī yú sǐ dì 十 有 三 ; 人 之 生 , 动 之 于 死 地 , fū h? ɡù yǐ qí shēnɡ zhī h?u ɡài w?n shàn 。 夫 何 故 ? 以 其 生 之 厚 。 盖 闻 善 lù xínɡ bù yù sì hǔ rù jūn bù b?i jiǎ bīnɡ , 路 行 不 遇 兕 虎 , 入 军 不 被 甲 兵

zhī tú 之 徒 , yì shí yǒu sān 亦 十 有 三 sh? shēnɡ zhě 摄 生 者 sì wú ; 兕 无

suǒ 所 r?n 刃

t?u 投 。

qí jiǎo 其 角 fū h? 夫 何

, ɡù 故

hǔ 虎 ?

wú 无 yǐ 以

suǒ y?nɡ 所 用 qí wú 其 无

qí zhǎo 其 爪 sǐ dì 死 地

bīnɡ , 兵 。

wú 无

suǒ r?nɡ 所 容

qí 其

【解释】 从出生到死亡。长命的占十分之三,短命的占十分之三,本来可以长命的,却过早死去的也占 十分之三。这是为什么?因为想长命,生活过于优厚。听说善于保护生命的人,在陆地上行走不会遇到 牛 和老虎, 在战争中不会遭到杀伤。 牛永不上它的角, 老虎用不上它的爪, 兵器用不上它的刃。 这是为什么? 因为他不到有死亡危险的地方去。

《老子》第五十一章

dào shēnɡ 道 生 yǐ wàn 以 万 ɡuì 贵 , chù zhī 畜 之 shēnɡ ?r 生 而 d? 德 。

zhī 之 wù 物 fū 夫

d? chù zhī wù xínɡ zhī shì , 德 畜 之 , 物 形 之 , 势 m? bù zūn dào ?r ɡuì d? dào zhī 莫 不 尊 道 而 贵 德 。 道 之 m? zhī mìnɡ ?r chánɡ zì rán ɡù dào 莫 之 命 而 常 自 然 。 故 道 chánɡ zhī yù zhī ch?nɡ zhī shú zhī ; 长 之 育 之 ; 成 之 熟 之 ; bù yǒu w?i ?r bù shì chánɡ ?r bù 不 有 , 为 而 不 恃 , 长 而 不

ch?nɡ 成 zūn 尊 shēnɡ 生 yǎnɡ 养 zǎi 宰

zhī 之

, zhī 之 , zhī fù 之 覆 shì 。 是

。 d? 德

shì 是 zhī 之 d? 德 zhī 之 。 w?i xuán 谓 玄

【解释】 道生长万物,德养育万物,种类区分万物,环境形成万物。因而万物没有不尊重道而珍贵德的。 道所以被尊重,德所以被珍贵,就在于它不加干涉而顺应自然。所以道生长万物,德养育万物,使万物得 到生长和发育,使万物得到安定和保护,使万物得到养育和繁殖,生养了万物而不据为己有,帮助了万物 而不自以为有功,当万物之长而不自以是主宰,这就是最深远的德。

《老子》第五十二章

tiān 天 zhī 知 bì 闭 shēn 身 fù 复

xià yǒu shǐ 下 有 始 , qí zǐ fù 其 子 , 复 qí m?n zhōnɡ 其 门 , 终 bù jiù jiàn 不 救 。 见 ɡuī qí mínɡ 归 其 明 ,

yǐ 以 shǒu 守 shēn 身 xiǎo 小 wú 无

w?i 为 qí 其 bù 不 yuē 曰 yí 遗

tiān xià 天 下 mǔ 母 , qín 勤 。 mínɡ 明 , shēn yānɡ 身 殃

mǔ 母 。 m?i shēn 没 身 kāi qí 开 其 shǒu r?u 守 柔 shì ; 是

jì 既 bù 不 duì 兑 yuē 曰 w?i 为

d? qí 得 其 dài 殆 。 jì , 济 qiánɡ 强 。 xí chánɡ 袭 常

mǔ 母 sāi 塞 qí 其 y?nɡ 用 。

yǐ , 以 qí duì 其 兑 , shì zhōnɡ 事 , 终 qí ɡuānɡ 其 光 ,

【解释】 天下事物 都有个开头儿,要把这个开头儿当作天下事物的根本。已经得知了万物的根本,就能 认识万物。既然认识了万物,还必须坚守着万物的根本,就一辈子没危险。塞着窟窿,关闭门户,终身不 生疾病,敞开窟窿,济了他们的事,终身不可救治。观察细微叫做明,保持柔弱叫做强。用它的光亮返照 内在的明,不给自身带来灾殃,这就是熟习常道。 《老子》第五十三章

shǐ 使 dà 大 cānɡ 仓 hu? 货

wǒ ji? rán yǒu zhī xínɡ yú dà dào w?i shī shì w?i 我 介 然 有 知 , 行 于 大 道 , 唯 施 是 畏 。 dào sh?n yí ?r r?n hǎo jìnɡ cháo sh?n chú tián sh?n wú 道 甚 夷 , 而 人 好 径 。 朝 甚 除 , 田 甚 芜 , sh?n xū fú w?n cǎi dài lì jiàn yàn yǐn shí cái 甚 虚 ; 服 文 采 , 带 利 剑 , 厌 饮 食 , 财 yǒu yú shì w?i dào kuā fēi dào yě zāi 有 馀 ; 是 为 盗 夸 。 非 道 也 哉 !

【解释】 假如我有点知识,我就在大道上行走,怕的是走邪路。大路很平坦,而人却喜欢走捷径。朝政 很腐败,农田很荒芜,仓库很空虚,而穿着锦绣衣服,带着锋利宝剑,吃厌了精美饮食,占有过多的财富, 这就叫做强盗头子。多么不和乎道呀!

《老子》第五十四章

shàn jiàn zhě bù bá 善 建 者 不 拔 , bù chu? xiū zhī yú 不 辍 。 修 之 于 qí d? nǎi yú , 其 德 乃 馀 ; zhī yú bānɡ qí d? 之 于 邦 , 其 德 nǎi pǔ ɡù yǐ shēn 乃 普 。 故 以 身 xiānɡ yǐ bānɡ ɡuān bānɡ 乡 , 以 邦 观 邦 tiān xià rán zāi yǐ 天 下 然 哉 ? 以

shàn 善 shēn 身 xiū 修 nǎi 乃 ɡuān 观

bào 抱

, zhī 之 fēnɡ 丰 shēn 身 yǐ , 以 cǐ 此 。

zhě bù tuō zǐ 者 不 脱 , 子 qí d? nǎi zhēn 其 德 乃 真 ; yú xiānɡ qí d? 于 乡 , 其 德 xiū zhī yú tiān ; 修 之 于 天 yǐ jiā ɡuān jiā , 以 家 观 家 tiān xià ɡuān tiān xià 天 下 观 天 下

sūn yǐ jì 孙 以 祭 xiū zhī yú 修 之 于 nǎi chánɡ 乃 长 ; xià qí 下 , 其 yǐ xiānɡ , 以 乡 h? yǐ 。 何 以

sì 祀 jiā 家 xiū 修 d? 德 ɡuān 观 zhī 知

【解释】 善建的不可拔除,善抱的不会脱落,子孙遵照这个道理祭祀永不断绝。用这个道理修身,他的 德就会纯真;用这个道理治家,他的德就会有馀;用这个道理治乡,这乡的德就会久远;用这个道理治国, 这个国的德就会丰厚;用这个道理治天下,天下的德就会普及。所以,从个人去认识个人,从家去认识家, 从乡去认识乡,从国去认识国,从天下去认识天下。我怎么会知道天下是这样的呢?就是用这种方法。

《老子》第五十五章

hán 含 jù 据 pìn 牝 á 嗄 shēnɡ 生

d? 德 , mǔ 牡 , yuē 曰

zhī 之 ju? 攫 zhī 之 h? 和 xiánɡ 祥

h?u 厚 niǎo 鸟 h? 合 zhī 之

, bù 不 ?r 而 zhì 至 xīn 。 心

bǐ 比 b? 搏 juān 朘 yě 也 shǐ 使

chì zǐ dú ch?nɡ bù shì 赤 子 。 毒 虫 不 螫 ɡǔ ru? jīn r?u ?r w? ɡù 。 骨 弱 筋 柔 而 握 固 zu? jīnɡ zhī zhì yě zhōnɡ 作 , 精 之 至 也 。 终 zhī h? yuē chánɡ zhī chánɡ 。 知 和 曰 常 , 知 常 qì yuē qiánɡ wù zhuànɡ z? lǎo 气 曰 强 。 物 壮 则 老

yú 于

měnɡ sh?u , 猛 兽 w?i zhī 。 未 知 rì hào ?r 日 号 而 yuē mínɡ 曰 明 。 w?i zhī , 谓 之

bù 不

bù 不 yì 益 bù 不

dào 道bù 不

dào zǎo 道 早

yǐ 已【解释】 含德深厚的人,好比是个婴儿。毒虫不蛰他,猛兽不伤他,恶鸟不抓他,筋骨柔弱而小拳头握 得很牢固。不知道男女交合是咋回事,而小生殖器常常勃起,这是精力充沛的表现。整天号啼而喉咙却不 沙哑,这是淳和之极的表现。认识淳和的道理叫做常,认识到常的叫做明。贪求生活享受叫做灾殃,欲望 支配精气叫做逞强。事物过分壮大就会衰老,可说是离开了道,离开了道就要早亡。

《老子》第五十六章

zhī 知 , ?r 而 d? 得 w?i 为

zhě 者 h? 和 qīn 亲 ?r 而 tiān 天

bù yán yán zhě bù zhī cu? qí ruì jiě 不 言 , 言 者 不 知 。 挫 其 锐 , 解 qí ɡuānɡ t?nɡ qí ch?n shì w?i xuán t?nɡ ɡù 其 光 , 同 其 尘 , 是 谓 玄 同 。 故 bù kě d? ?r shū bù kě d? ?r lì , 不 可 得 而 疏 ; 不 可 得 而 利 , hài bù kě d? ?r ɡuì bù kě d? ?r jiàn 害 ; 不 可 得 而 贵 , 不 可 得 而 贱 xià ɡuì 下 贵 。

qí fēn 其 纷 bù kě d? 不 可 得 bù kě 不 可 ɡù 。 故

【解释】 真懂得的不随便乱说,随便乱说的不是真懂得。塞着穴洞,关闭门户,挫去锋芒,解脱纠纷, 含光耀,混同垢尘,这就叫做“玄同” ,所以,不可能对它亲近,不可能对他疏远。不可能使他得利,不 可能使他受害。不可能使他尊贵,不可能使他下*。所以被天下所重视。

《老子》第五十七章

yǐ zh?nɡ zhì ɡu? 以 正 治 国 wú h? yǐ zhī 吾 何 以 知 ?r mín mí pín 而 民 弥 贫 jì qiǎo qí 伎 巧 , 奇 ɡù sh?nɡ r?n yún 故 圣 人 云 ?r mín zì , 而 民 自 ?r mín zì , 而 民 自

, qí 其 ; wù 物

: zh?nɡ 正 pǔ 朴 。

qí y?nɡ bīnɡ yǐ 奇 用 兵 , 以 zāi yǐ cǐ 哉 ? 以 此 : duō lì qì ɡu? 多 利 器 , 国 qǐ fǎ lìnɡ zī 起 ; 法 令 滋 wǒ wú w?i ?r “ 我 无 为 , 而 wǒ wú shì ?r ; 我 无 事 , 而 ”

yǐ 以 rán 然 r?n 人 zī 滋

wú 无 tiān 天 jiā 家 zhānɡ 彰 mín 民 mín 民

qǔ 取 duō 多 hūn 昏 dào , 盗 zì huà 自 化 zì fù 自 富

shì 事 xià 下 zī 滋

tiān xià 天 下 jì huì 忌 讳 r?n ; 人 z?i duō 贼 多 wǒ ; 我 wǒ ; 我

。 , duō 多 yǒu 有 hǎo 好 wú 无

。 jìnɡ 静 yù 欲

【解释】 用正大光明的方法治国,用奇谲诡异的方法用兵,以不扰民来掌握天下。我怎么知道会是这样 的呢?就是因为:天下的禁令越多,人民就越贫困;民间的武器越多,国家就越混乱;人们的技术越巧, 奇怪物品越多;法令越分明,盗贼就越多。所以圣人说:我无所作为人民自然顺化。我好静,人民自然端 正,我不加干扰,人民自然富裕,我没有贪欲,人民自然淳朴。

《老子》第五十八章

qí zh?nɡ m?n m?n qí mín chún chún qí zh?nɡ chá chá qí mín quē 其 政 闷 闷 , 其 民 淳 淳 ; 其 政 察 察 , 其 民 缺 quē shì yǐ sh?nɡ r?n fānɡ ?r bù ɡē lián ?r bù ɡuì zhí 缺 。 是 以 圣 人 方 而 不 割 , 廉 而 不 刿 , 直 ?r bù sì ɡuānɡ ?r bù yào hu? xī fú zhī suǒ yǐ fú 而 不 肆 , 光 而 不 耀 。 祸 兮 福 之 所 倚 , 福 xī hu? zhī suǒ fú shú zhī qí jí qí wú zh?nɡ yě zh?nɡ 兮 祸 之 所 伏 。 孰 知 其 极 ? 其 无 正 也 。 正 fù w?i qí shàn fù w?i yāo r?n zhī mí qí rì ɡù jiǔ 复 为 奇 , 善 复 为 妖 。 人 之 迷 , 其 日 固 久 。
【解释】 政治宽松,人民就淳朴。政治苛刻,人民就狡诈。灾害啊,幸福就在它身边,幸福啊,灾害就 藏在里边。谁知它最后会怎么样?它没有定论。正常的可能变为反常,善良可能变为妖孽。人们的迷惑, 由来已经很久了!因此圣人虽是方正的但不是切割的,虽是锋利的,但不伤人,虽是坦直的,但不放肆, 虽是光亮的到不刺眼。

《老子》第五十九章

zhì 治 ; wú 无 ɡu? 国 ,

r?n shì 人 事 zǎo fú 早 服 bù k? 不 克 yǒu ; 有 chánɡ shēnɡ 长 生

tiān 天 w?i 谓 z? 则 ɡu? 国 jiǔ 久

, zhī 之 m? 莫 zhī 之 shì 视

m? 莫 zh?nɡ 重 zhī 知 mǔ 母 zhī 之

ru? 若 jī 积 qí 其 , dào 道

s? fū w?i s? shì w?i zǎo 啬 。 夫 为 啬 , 是 谓 早 d? zh?nɡ jī d? z? wú bù k? 德 ; 重 积 德 则 无 不 克 jí m? zhī qí jí kě yǐ 极 ; 莫 知 其 极 , 可 以 kě yǐ chánɡ jiǔ shì w?i shēn ɡēn 可 以 长 久 ; 是 谓 深 根 。

fú 服 ; yǒu 有 ɡù dǐ 固 柢

【解释】 治理人.事奉天都不如吝啬为好由于吝啬,可说成是早作准备。早作准备可说成是重积德。重积 德就无往而不胜。无往而不胜这种力量是无法估计的。这种无法估计的力量,可以管理国家。有了治国的 根本,治理方可以长久。这就叫做根扎得深.柢生的牢.这是延长生命的道理。

《老子》第六十章

zhì 治 sh?n 神 shānɡ 伤 d? 德

ru? , 若 qí ɡuǐ ; 其 鬼 r?n sh?nɡ r?n 人 , 圣 人 jiāo ɡuī yān 交 归 焉 。

dà 大

ɡu? 国 fēi 非

pēnɡ 烹 bù 不 yì 亦

xiǎo 小 sh?n 神 bù 不

xiān 鲜 。 qí , 其 shānɡ r?n 伤 人

yǐ 以 sh?n 神

dào lì tiān 道 莅 天 bù shānɡ r?n 不 伤 人 fū liǎnɡ bù 。 夫 两 不

xià 下

qí ɡuǐ , 其 鬼 fēi qí sh?n ; 非 其 神 xiānɡ shānɡ ɡù 相 伤 , 故

bù 不 bù 不

【解释】 治理大国好象煎小鱼(或者做小菜) 。用道来治理天下,鬼也不起作用。不是鬼不起作用,就是 它起作用也不能伤人。不是它起作用也不能伤人,圣人也不伤人。这样双方互不伤害,所以能彼此无事。

《老子》第六十一章

dà 大 pìn 牝 xiǎo 小 dà 大 ɡu? 过 zhě 者

bānɡ 邦 chánɡ 常 bānɡ 邦 bānɡ 邦 yù 欲 ɡ? 各

zhě xià 者 下 yǐ jìnɡ 以 静 z? , 则 ɡù 。 故 jiān chù 兼 畜 d? suǒ 得 所

liú 流 sh?nɡ 胜 qǔ 取 hu? 或 r?n 人 yù 欲

tiān xià zhī pìn tiān xià zhī jiāo yě , 天 下 之 牝 , 天 下 之 交 也 。 mǔ yǐ jìnɡ w?i xià ɡù dà bānɡ yǐ xià 牡 , 以 静 为 下 。 故 大 邦 以 下 xiǎo bānɡ xiǎo bānɡ yǐ xià dà bānɡ z? qǔ 小 邦 ; 小 邦 以 下 大 邦 , 则 取 xià yǐ qǔ hu? xià ?r qǔ dà bānɡ bú 下 以 取 , 或 下 而 取 。 大 邦 不 xiǎo bānɡ bú ɡu? yù rù shì r?n fū liǎnɡ , 小 邦 不 过 欲 入 事 人 。 夫 两 dà zhě yí w?i xià , 大 者 宜 为 下 。

【解释】 大国要居于江河的下流,这是天下百川所归附的地方,自居于雌性地位。雌性经常以安静战胜 雄性,就在于她安静而居下。所以,大国对于小国谦下,就可取得小国的信任。小国对大国谦下,才能取 得大国的信任。所以,谦下可以信任人,谦下可以被人信任。大国不过分要求领导小国,小国不过分要求 事奉大国,大国小国都适当的满足自的要求,大国应特别注意谦下。

《老子》第六十二章

dào 道 bǎo 保 zhī 之 , ɡǔ 古 yǒu 有

zhě wàn wù zhī 者 万 物 之 měi yán kě 。 美 言 可 bú shàn h? 不 善 , 何 suī yǒu ɡǒnɡ bì 虽 有 拱 璧 zhī suǒ yǐ ɡuì 之 所 以 贵 zuì yǐ miǎn xi? 罪 以 免 邪

ào shàn r?n zhī bǎo bú shàn r?n 奥 。 善 人 之 宝 , 不 善 人 yǐ shì zūn měi xínɡ kě yǐ jiā r?n 以 市 尊 , 美 行 可 以 加 人 qì zhī yǒu ɡù lì tiān zǐ zhì 弃 之 有 ? 故 立 天 子 , 置 yǐ xiān sì mǎ bù rú zu? jìn cǐ 以 先 驷 马 , 不 如 坐 进 此 cǐ dào zhě h? bù yuē qiú yǐ 此 道 者 何 ? 不 曰 : 求 以 ɡù w?i tiān xià ɡuì ? 故 为 天 下 贵 。

zhī 之

suǒ 所 r?n 。 人 sān ɡōnɡ 三 公 dào 道 。 d? 得 ,

【解释】 道是万物的主宰,是善人的法宝,恶人也受它的保护。美好的言词能换取人们的尊敬,善良的 行为可以见重于人。即使有不懂为善的人,怎能把他们抛弃呢?所以树立天子,设置大臣,虽然先献美好 的玉石,后献珍贵的车辆,还不如把道作为献礼。古时所以为什么要重视这个道?不是说有求即能得,有 罪即能免吗?所以被天下所重视。

《老子》第六十三章

wú w?i 无 为 w?i dà , 为 大 tiān xià dà 天 下 大

w?i 为

, yú 于 shì 事

shì 事 qí 其 ,

wú 无 xì 细 bì 必

shì 事

w?i , 味 tiān xià ; 天 下 zu? yú xì 作 于 细

wú 无 nán 难 。

w?i 味 shì 事 shì 是

。 , yǐ 以

tú 图 bì 必 sh?nɡ 圣

nán yú qí 难 于 其 zu? yú yì 作 于 易 r?n zhōnɡ bù 人 终 不

yì 易 , w?i 为

dà 大 bì 必 。

ɡù n?nɡ ch?nɡ , 故 能 成 duō nán shì 多 难 。 是

qí dà 其 大 。 yǐ sh?nɡ r?n 以 圣 人

fū qīnɡ nu? 夫 轻 诺 y?u nán zhī 犹 难 之

bì 必 ,

ɡuǎ xìn 寡 信 , ɡù zhōnɡ wú 故 终 无

duō 多 nán 难

yì 易 yǐ 矣

【解释】 把无为当作为,把无事当作事,把无味当作味。不管大小多少,要用德来报答怨恨。打算克服 困难要从容易处入手;实现远大理想要从细小处开始。天下的难事必须从容易处做起;天下的大事必须从 细小处做起。因此圣人始终不做大事,所以才能完成大事,轻易答复别人的要求,势必要失信,把事情看 得很容易势必会遇到很多困难。因为圣人遇事总是看得困难些,所以最终就没有困难了。

《老子》第六十四章

qí 其 wēi 微 bào 抱 tǔ 土 yú 于

ān yì 安 易 yì sàn 易 散 zhī mù 之 木 qiān ; 千 jǐ ch?nɡ 几 成

chí 持 。 , lǐ 里 ?r 而

qí w?i , 其 未 w?i zhī yú 为 之 于 shēnɡ yú háo 生 于 毫 zhī xínɡ 之 行 , bài zhī 败 之 。

zhào 兆 w?i 未 m? 末 shǐ 始 sh?n 慎

qí cuì yì pàn qí 。 其 脆 易 泮 , 其 zhì zhī yú w?i luàn h? , 治 之 于 未 乱 。 合 jiǔ c?nɡ zhī tái qǐ yú l?i ; 九 层 之 台 , 起 于 累 yú zú xià mín zhī c?nɡ shì chánɡ 于 足 下 。 民 之 从 事 , 常 zhōnɡ rú shǐ z? wú bài shì 终 如 始 , 则 无 败 事 。

yì 易 yǒu 有

m?u 谋

【解释】 局面安定时容易维持;事变还没有迹象时容易解决;事物脆弱时容易溶解;事物细微时容易消 散。要在事件发生前就把它安排妥当,要在祸乱未发生以前就加以治理。合抱的大树是由小树苗长成的; 九层的高台是积累的泥土筑起的;潜力的远行是从第一步开始的。有为就会有失败,有得就会有损失。因 为圣人无为,所以就不会失败:无得,所以就无失。人们做事往往在快成功的时候失败。当事情快要办完 的时候还能象开始时那样谨慎,因此圣人的欲望就是没有欲望,不重视稀有的货物;圣人的学问就是没有 学问,以补救众人常犯的过错。用以辅助万物自然发展不敢去妄加干涉.

《老子》第六十五章

ɡǔ zhī shàn 古 之 善 mín zhī nán 民 之 难 zhī z?i 之 贼 ; jī shì 稽 式 。 d? shēn 德 ” 深 dà shùn 大 顺 。

w?i 为 zhì 治 bù 不 chánɡ 常 yǐ 矣

dào 道 , yǐ 以 zhī 知 ,

zhě fēi yǐ mínɡ mín jiānɡ yǐ yú zhī 者 , 非 以 明 民 , 将 以 愚 之 yǐ qí zhì duō ɡù yǐ zhì zhì ɡu? 以 其 智 多 。 故 以 智 治 国 , zhì zhì ɡu? ɡu? zhī fú zhī cǐ liǎnɡ 智 治 国 , 国 之 福 。 知 此 两 jī shì shì w?i xuán d? 稽 式 , 是 谓 “ 玄 德 ” 。 “ yuǎn yǐ yǔ wù fǎn yǐ rán h?u nǎi 远 矣 , 与 物 反 矣 , 然 后 乃

。 ɡu? 国 zhě yì 者 亦 xuán 玄 zhì 至

【解释】 古时善于行道的人,不是教人民聪明些,而是教人民愚蠢些。人民之所以难治理就是因为他们 智巧太多。所以用智巧治国,是国家的灾害;不用智巧治国,是国家的幸福。认识这两种治国的法则也就 是模式。经常运用这一模式,这就叫做“玄德” “玄德”又深又远啊,与事物是相反的,最后得到的是非

常通顺。

《老子》第六十六章

jiānɡ hǎi 江 海 ɡù , 故 yǐ yán 以 言 sh?nɡ r?n 圣 人 yǐ tiān 以 天 m? n?nɡ 莫 能

zhī 之 n?nɡ 能 xià 下 chù 处 xià 下 yǔ 与

suǒ yǐ 所 以 w?i bǎi 为 百 zhī 之 ; shànɡ ?r 上 而 l? tuī 乐 推 zhī zhēnɡ 之 争

n?nɡ w?i bǎi ɡǔ wánɡ zhě yǐ qí 能 为 百 谷 王 者 , 以 其 ɡǔ wánɡ shì yǐ sh?nɡ r?n yù shànɡ 谷 王 。 是 以 圣 人 欲 上 yù xiān mín bì yǐ shēn h?u zhī 欲 先 民 , 必 以 身 后 之 mín bù zh?nɡ chù qián ?r mín bù 民 不 重 , 处 前 而 民 不 ?r bù yàn yǐ qí bú zhēnɡ 而 不 厌 。 以 其 不 争 , 。

shàn xià zhī 善 下 之 mín bì 民 , 必 shì yǐ 。 是 以 hài shì 害 。 是 ɡù tiān xià 故 天 下

【解释】 江海所能成为一切河流的领袖,由于它善于处在河流的下游,所以能成为一切河流的领袖。所 以要想处在人民上面,必须在言词上对人民表示谦下;想出在人民之前,必须站在人民后面。所以圣人处 在人民上面, 而人民不感到负担; 处在人民前面而人民不感觉碍事。 所以天下人民喜欢推崇他而不厌弃他, 因为他不跟人争,所以天下没有人能争得过他。

《老子》第六十七章

tiān xià jiē w?i 天 下 皆 谓 sì bù xiào 似 不 肖 。 chí ?r bǎo , 持 而 保 ɡǎn w?i tiān xià 敢 为 天 下 ɡǎn w?i tiān xià 敢 为 天 下 shě jiǎn qiě ; 舍 俭 且 z? sh?nɡ yǐ 则 胜 , 以

wǒ dào dà 我 道 大 ru? xiāo 若 肖 , zhī yī 之 。 一 xiān cí 先 。 慈 xiān ɡù 先 , 故 ɡuǎnɡ shě 广 ; 舍 shǒu z? ɡù 守 则 固

sì bù , 似 不 jiǔ yǐ qí 久 矣 其 yuē cí 曰 慈 , ɡù n?nɡ yǒnɡ 故 能 勇 n?nɡ ch?nɡ qì 能 成 器 h?u qiě xiān 后 且 先 tiān jiānɡ 。 天 将

xiào 肖 。 xì yě 细 也 ?r yuē 二 曰 jiǎn ; 俭 chánɡ 长 。 sǐ ; 死 jiù zhī 救 之

fū 夫 fū 夫 jiǎn 俭 ɡù 故 jīn 今 yǐ 矣 ,

w?i 唯 ! , n?nɡ 能 shě 舍 ! yǐ 以

dà 大 , wǒ yǒu 我 有 sān yuē 三 曰 ɡuǎnɡ 广 ; cí qiě 慈 且 fū cí 夫 慈 cí w?i 慈 卫

ɡù 故 sān bǎo 三 宝 bù 不 bù 不 yǒnɡ 勇 yǐ zhàn 以 战 zhī 之 。

【解释】 天下人都说我的道太大,正是因为大,所以不象任何东西。如果象某种东西,早就渺小的很了! 我有三件法宝,我掌握它并保护着它:第一叫做慈爱,第二叫做节俭,第三叫做不敢在天下人的前头。慈 爱,才能勇敢,节俭,才能宽绰,不敢在天下人的前头,才能做事物的首长。现在舍弃慈爱而求勇敢,舍 弃节俭而求宽绰,舍弃后而去争先,只有死路一条了。说道慈爱,用它去作战就能胜利,用它去守卫就能 巩固。天要拯就谁,就用慈爱来保卫谁。

《老子》第六十八章

shàn w?i shì zhě bù wǔ 善 为 士 者 , 不 武 ; zhě bù yǔ shàn y?nɡ r?n 者 , 不 与 ; 善 用 人 zhī d? shì w?i y?nɡ r?n zhī 之 德 , 是 谓 用 人 之 。

shàn zhàn zhě 善 战 者 , zhě w?i zhī 者 , 为 之 lì shì w?i 力 , 是 谓

bù 不 xià 下 p?i 配

nù 怒

shàn sh?nɡ dí ; 善 胜 敌 shì w?i bú zhēnɡ 。 是 谓 不 争 tiān ɡǔ zhī jí 天 古 之 极

【解释】 善于作武士的不逞勇武;善于作战的不靠愤怒;善于战胜敌人的不靠对打;善于用人的,对人 谦下。这叫做不与人争的德行,这叫做利用别人的力量,这叫做与天道符合,这是自古以来的准则。

《老子》第六十九章

y?nɡ bīnɡ yǒu yán 用 兵 有 言 ɡǎn jìn cùn 敢 进 寸 , bì rēnɡ wú 臂 ; 扔 无 qīnɡ dí jǐ sànɡ 轻 敌 几 丧 。

: ?r 而 dí 敌 wú 吾

“ tuì 退 ; bǎo 宝

wú 吾 chǐ 尺 zhí 执 。

bù 不

ɡǎn 敢

。 ” wú bīnɡ 无 兵 ɡù kànɡ 故 抗

zhǔ 主 w?i 谓 hu? 。 祸 bīnɡ xiānɡ 兵 相

w?i 为 shì 是

, xínɡ 行 m? 莫 ru? 若

?r w?i k? 而 为 客 ; wú xínɡ rǎnɡ 无 行 ; 攘 dà yú qīnɡ dí 大 于 轻 敌 āi zhě sh?nɡ , 哀 者 胜

bù 不 wú 无 , yǐ 矣

【解释】 用兵的说过:我不敢主动进攻而要防守,不敢前进一寸而要后退一尺。这就叫做没有阵势可摆, 没有胳膊可举,没有敌人可打,没有武器可拿。祸害没有比轻敌更大的了,轻敌几乎丧失我的法宝。所以 两军势力相当,悲愤的一方会得到利。

《老子》第七十章

wú 吾 n?nɡ 能 yǐ 以 sh?nɡ 圣

yán sh?n yì 言 甚 易 xínɡ yán 行 。 言 bù wǒ zhī 不 我 知 r?n b?i h? 人 被 褐

zhī sh?n yì xínɡ tiān xià 知 , 甚 易 行 。 天 下 yǒu zōnɡ shì yǒu jūn fū 有 宗 , 事 有 君 。 夫 zhī wǒ zhě xī z? wǒ 。 知 我 者 希 , 则 我 ?r huái yù 而 怀 玉 。

m? n?nɡ zhī 莫 能 知 w?i wú zhī 唯 无 知 zhě ɡuì 者 贵 。

, , shì 是

m? 莫 shì 是 yǐ 以

【解释】 我的话很容易懂,很容易实行。天下竟没人懂,没人实行。言论要有宗旨,做事要有主心骨。 由于人们的无知,所以才不了解我。了解我的很少,效法我的就可贵了。所以圣人穿的虽不好怀里却揣着 美玉。

《老子》第七十一章

zhī 知

bù 不

zhī 知

shànɡ yǐ , 尚 矣bù 不

zhī 知

zhī 知

bìnɡ , 病

yě 也

sh?nɡ r?n 。 圣 人

bù 不

bìnɡ 病yǐ 以

qí bìnɡ bìnɡ 其 病 病fū 夫

w?i bìnɡ bìnɡ 唯 病 病shì 是

yǐ 以

bù bìnɡ 不 病【解释】 知道自己有不知道的最好,不止到自以为知道就是毛病,正因为把这种毛病当作病,所以才没 有病。圣人没有毛病,因为他把这种毛病当作 病,所以才没有病。

《老子》第七十二章

mín 民 yàn 厌 sh?nɡ 圣 qǔ 取

bú w?i wēi 不 畏 威 , qí suǒ shēnɡ 其 所 生 。 r?n zì zhī bù 人 自 知 不 cǐ 此 。

z? dà wēi 则 大 威 fū w?i bù 夫 唯 不 zì jiàn 自 见 ;

zhì 至 yàn 厌 zì 自

。 , ài 爱

wú 无 shì 是 bù 不

xiá 狎 yǐ 以 zì 自

qí 其 bù 不 ɡuì 贵

suǒ 所 yàn 厌 。

jū 居 。 ɡù 故

, shì 是 qù 去

wú 无 yǐ 以 bǐ 彼

【解释】 人民不怕威胁时,可怕的祸乱就要到来。不要逼迫得人民不得安生,不要堵塞人民谋生的道路。 只有不压迫人民,人民才不感到压迫。所以圣人只求能自知而不自我表现,只求自爱而不自居高贵。所以 要抛弃后者保持前者。

《老子》第七十三章

yǒnɡ yú ɡǎn z? shā yǒnɡ yú 勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 hu? lì hu? hài tiān zhī suǒ 或 利 或 害 。 天 之 所 dào bú zhēnɡ ?r shàn sh?nɡ 道 , 不 争 而 善 胜 , zì lái chán rán ?r shàn m?u 自 来 , 繟 然 而 善 谋 shī 失 。

bù 不 ? 恶 bù 不

ɡǎn 敢

, yán 言 tiān 。 天

z? 则 shú 孰 ?r 而 wǎnɡ 网

hu? 活 。 zhī qí 知 其 shàn yìnɡ 善 应 huī huī 恢 恢

cǐ liǎnɡ zhě 此 两 者 , ɡù tiān zhī 故 ? 天 之 bù zhào ?r , 不 召 而 shū ?r bù , 疏 而 不

【解释】 勇于有胆量就会死,勇于没胆量就会活。这两种“勇于”有的得利有的受害。天讨厌的,谁知 道是因为什么?所以圣人也难于解说明白。天的道,不争斗而善于取胜,不说话而善于答应,不召唤而自 动到来,慢条斯理的而善于谋划。天网广大无边,网孔虽稀,而从没有遗漏。

《老子》第七十四章

mín bú w?i sǐ nài h? 民 不 畏 死 , 奈 何 sǐ ?r w?i qí zhě 死 , 而 为 奇 者 , yǒu sī shā zhě shā fū 有 司 杀 者 杀 。 夫 zhu? fū dài dà jiànɡ zhu? 斫 , 夫 代 大 匠 斫

yǐ 以 wú 吾 dài 代 zhě 者

sǐ 死 d? 得 sī 司

jù 惧 zhí 执 shā 杀 xī , 希

zhī 之 ?r 而 zhě 者 yǒu 有

ru? shǐ mín chánɡ w?i ? 若 使 民 常 畏 shā zhī shú ɡǎn chánɡ 杀 之 , 孰 敢 ? 常 shā shì w?i dài dà jiànɡ 杀 , 是 谓 代 大 匠 bù shānɡ qí shǒu yǐ 不 伤 其 手 矣 。

【解释】 人民不怕死,怎么能用死来吓唬他们?如果使人民经常怕死,对那些捣乱的人,我把他们抓来

杀掉,谁还敢?应由专管杀人的人去杀。要代替专管杀人的去杀,正如同代替木匠去砍头。要代替木匠去 砍木头,很少有不砍伤自己的手的。

《老子》第七十五章

mín zhī jī 民 之 饥 zhī nán zhì 之 难 治 zhī qīnɡ sǐ 之 轻 死 fū w?i wú 夫 唯 无

, , , yǐ 以

yǐ 以 yǐ 以 yǐ 以 shēnɡ 生

qí shànɡ shí shuì zhī duō 其 上 食 税 之 多 qí shànɡ zhī yǒu w?i 其 上 之 有 为 , qí shànɡ qiú shēnɡ zhī h?u 其 上 求 生 之 厚 w?i zhě shì xián yú 为 者 , 是 贤 于

, shì 是 , ɡuì 贵

shì 是 yǐ 以 shì 是 shēnɡ 生

yǐ jī 以 饥 nán zhì 难 治 yǐ qīnɡ 以 轻 。

。 。 sǐ 死

mín 民 mín 民 。

【解释】 人民所以饥饿,是由于上面租税太多,所以才饥饿。人民所以难治理,是因为上面有所妄为, 所以难治理。人民之所以不重视自己生命,是因为上面过分地保养自己的生命。所以人民才不重视自己的 生命不过分看重生命的人,比过分看重自己生命的人高明。

《老子》第七十六章

r?n 人 yě 也 , z? 则

zhī shēnɡ yě r?u ru? 之 生 也 柔 弱 r?u cuì qí sǐ 柔 脆 , 其 死 r?u ru? zhě shēnɡ zhī 柔 弱 者 生 之 zh? qiánɡ dà chù 折 。 强 大 处

, yě 也 tú 徒 xià 下

qí 其 kū 枯 。 ,

sǐ 死 ɡǎo 槁 shì 是 r?u 柔

yě jiān 也 坚 ɡù 。 故 yǐ bīnɡ 以 兵 ru? chù 弱 处

qiánɡ 强 。 jiān qiánɡ 坚 强 qiánɡ z? 强 则 shànɡ 上 。

cǎo 草 zhě 者 mi? 灭

mù 木 sǐ 死 ,

zhī shēnɡ 之 生 zhī tú 之 徒 mù qiánɡ 木 强

【解释】 人活着时身体是柔软的。人死后身体是僵硬的。万物草木活着时是柔软脆弱的,它们死后 就变 得枯槁了。所以僵硬的属于死亡一类,柔软的属于生存一类。所以军队逞强就会被消灭,树木僵硬就会被 摧折。僵硬的处于下降状态,柔软的处于上升状态。 《老子》第七十七章

tiān 天 zhī 之 sǔn 损 bù 不 shú 孰 shì 是 jiàn 见

zhī dào 之 道 yǒu ; 有 yǒu yú 有 馀 zú yǐ 足 以 n?nɡ yǒu 能 有 yǐ sh?nɡ 以 圣 xián 贤 。

, yú 馀 ?r 而 f?nɡ 奉 yú 馀 r?n 人

qí 其 zhě 者 bǔ 补 yǒu 有 yǐ 以 w?i 为

y?u zhānɡ ɡōnɡ 犹 张 弓 sǔn zhī 损 之 , bù zú 不 足 。 yú 馀 。 f?nɡ tiān xià 奉 天 下 ?r bù shì 而 不 恃

yú 欤 ? bù zú 不 足 r?n zhī 人 之

ɡāo 高 zhě 者 dào 道

zhě yì zhī xià 者 抑 之 , 下 bǔ zhī tiān zhī 补 之 。 天 之 z? bù rán , 则 不 然 ,

zhě jǔ 者 举 dào 道 , sǔn 损

w?i yǒu dào zhě , 唯 有 道 者 。 ɡōnɡ ch?nɡ ?r bù chù , 功 成 而 不 处 ,

qí 其

bù 不

yù 欲

【解释】 天的道不正象拉弓射箭吗?高了就压低些,低了就抬高些,有多余的就减少些,不足的就补充 些。天的道减少有余的补足不足的,热闹的道却不是这样,而是减少不足的补充有余的。谁能把有余的拿 来补充不足的?只有有道的人。因而圣人干完事情却没有仗恃,成功了自己不居功,他不愿意表现自己的 贤能。

《老子》第七十八章

tiān xià m? r?u ru? yú shuǐ ?r ɡōnɡ jiān qiánɡ zhě m? zhī n?nɡ sh?nɡ 天 下 莫 柔 弱 于 水 , 而 攻 坚 强 者 莫 之 能 胜 yǐ qí wú yǐ yì zhī , 以 其 无 以 易 之 。 ru? zhī sh?nɡ qiánɡ r?u zhī sh?nɡ ɡānɡ tiān xià m? bù zhī m? 弱 之 胜 强 , 柔 之 胜 刚 , 天 下 莫 不 知 , 莫 n?nɡ xínɡ 能 行 。 shì yǐ sh?nɡ r?n yún sh?u ɡu? zhī ɡ?u shì w?i sh? jì zhǔ 是 以 圣 人 云 : “ 受 国 之 垢 , 是 谓 社 稷 主 sh?u ɡu? bù xiánɡ shì w?i tiān xià wánɡ zh?nɡ yán ru? fǎn ; 受 国 不 祥 , 是 为 天 下 王 。 ” 正 言 若 反 。
【解释】 天下没有比水更柔弱的了。然而能攻破坚强的力量没有能胜过水的。没有别的东西能代替它。 弱能胜强,柔能胜刚,天下没有人不懂,却不能实现。因此圣人说:承担全国的屈辱,才算得国家的领导。 承担全国的灾殃,才能当天下的王。正话好象是反话。

《老子》第七十九章

h? dà yuàn 和 大 怨 , w?i shàn 为 善 ? shì yǐ sh?nɡ r?n 是 以 圣 人 qì wú d? 契 , 无 德 tiān dào wú qīn 天 道 无 亲

bì 必

yǒu 有

yú yuàn 馀 怨bào yuàn 报 怨

yǐ 以

d? 德ān 安

kě 可

yǐ 以

zhí 执 sī 司

zuǒ 左 ch? 彻 chánɡ , 常

qì 契?r 而

bù 不

z? 责

yú 于

r?n 人yǒu 有

d? 德

sī 司

。 yǔ shàn r?n 与 善 人【解释】 和解深重的仇怨,必然还会有遗留的仇怨,这怎么算作妥善的办法呢?所以圣人虽然拿着借据 的存根,而不强迫人家还债。只拿着借据的是有德的人,只管收债的是无德的人。天道对人无所偏爱,经 常帮助有德的人。

《老子》第八十章

xiǎo ɡu? ɡuǎ mín 小 国 寡 民shǐ yǒu sh?n b? 使 有 什 伯

zhī 之

qì 器

?r 而

bú y?nɡ 不 用 ;

shǐ 使

mín zh?nɡ 民 重

sǐ 死 yǒu 有

?r bù yuǎn 而 不 远 jiǎ bīnɡ 甲 兵 ,

xǐ 徙 wú 无

suī yǒu zhōu yú 。 虽 有 舟 舆 suǒ ch?n zhī shǐ 所 陈 之 。 使

, mín 民

wú 无 fù 复

suǒ ch?nɡ zhī suī 所 乘 之 , 虽 ji? sh?nɡ ?r y?nɡ zhī 结 绳 而 用 之

。 ɡān qí 甘 其 ɡu? xiānɡ 国 相 xiānɡ wǎnɡ 相 往

shí 食 wànɡ 望 lái 来

, , 。

měi qí fú ān 美 其 服 , 安 jī quǎn zhī shēnɡ xiānɡ 鸡 犬 之 声 相

qí 其 w?n 闻

jū 居 ,

, mín 民

l? 乐 zhì 至

qí 其 lǎo 老

sú 俗 sǐ 死

。 ,

lín 邻 bù 不

【解释】 国要小人少。即使有各种器具也不使用;使人民看重死亡也不想远方迁移;虽有船车,没有乘 坐的必要;虽有武器装备,没有陈列的必要。使人民回复到结绳记事的状况。吃得香甜,穿的美观。住的 安逸,过得欢乐,邻国之间互相看得见,鸡鸣犬吠的声音互相听得着。而人民直到老死,都不互相往来。

《老子》第八十一章

xìn 信 shàn 善 jì 既 tiān 天 zhēnɡ 争

yán 言

bù 不 zhī 。 知 yǐ w?i 以 为 zhī dào 之 道 。

měi 美 , zhě bù 者 不 r?n jǐ 人 己 lì , 利

měi yán bù xìn shàn zhě bù biàn biàn 美 言 不 信 。 善 者 不 辩 , 辩 b? b? zhě bù zhī sh?nɡ r?n bù jī 博 , 博 者 不 知 。 圣 人 不 积 yù yǒu jì yǐ yǔ r?n jǐ yù duō 愈 有 , 既 以 与 人 己 愈 多 。 ?r bù hài sh?nɡ r?n zhī dào w?i 而 不 害 ; 圣 人 之 道 , 为

zhě 者 ,

bú 不

?r 而

bú 不

【解释】 真实的话不见得漂亮,漂亮的话不见得真实。行为善良的人不巧辩,巧辩者不是善良的人。有 专门知识的人不是什么都懂,什么都懂的人不会有真正的专门知识。圣人没有积蓄,尽力帮助别人,自己 反而更充实,尽力给与别人,自己反而更丰富。天的道有利万物而不加伤害。圣人的道即使做点什么,也 不跟人家争夺。


搜索更多“《道德经》全文+拼音+注释(免费)”

网站地图

All rights reserved Powered by 伤城文章网 5xts.com

copyright ©right 2010-2021。
伤城文章网内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@126.com